1. Loketten gemeente

De gemeente hoeft niet in elk dorp een loket te hebben, veel diensten kunnen via internet.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het is onmogelijk om in alle kernen gemeentelijke loketten in te richten en in stand te houden. Onze inwoners vragen een snelle dienstverlening met moderne middelen. Direct contact via de telefoon, snel internet waarbij vragen adequaat worden beantwoord en vergunningen snel worden verleend. "

PvdA

"Het is onbetaalbaar en onnodig om in alle 89 dorpen en steden een loket in te richten. Paspoorten en rijbewijzen worden thuisbezorgd en mensen die persoonlijk contact willen krijgen een huisbezoek. "

VVD

"Dienstverlenend zijn is het kernwoord. Maak zoveel mogelijk digitaal met de mogelijkheid van een huisbezoek voor mensen die moeite met internet hebben."

FNP

"Mensen combineren het bezoek aan een loket vaak met winkelen in Bolsward of Sneek. Steeds meer mensen maken gebruik van het digitale loket. Telefonisch contact en een persoonlijk gesprek is en blijft belangrijk."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"De meeste plaatsen in Súdwest-Fryslân hebben ook nu geen loket. Indien wij straks in elk dorp een loket zouden willen realiseren, betekent dat meer dan 89 loketten. Geheel onrealistisch. Niet het aantal loketten, maar de kwaliteit van de dienstverlening, dient voorop te staan. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt wel dat de toegankelijkheid van enkele onderdelen van de gemeentelijke organisatie beter moet. Een loket in elk dorp is daarvoor niet nodig. Het omgevingsloket moet naast een toetsende, ook een adviserende functie krijgen."

GroenLinks

"Gemeenteloketten in de oude zin hoeven niet overal te zijn. Wel alle vormen van goede bereikbaarheid en toegang tot gemeentelijke dienstverlening aandacht blijven geven."

D66

"D66 vindt dat in de huidige samenleving veel gemeentelijke diensten digitaal geregeld kunnen worden via internet. Het digitaal loket van de gemeente moet verder uitgebreid en verbeterd worden.De privacy en digitale veiligheid van onze inwoners moet in dit geval natuurlijk maximaal beschermd worden. Er moet echter ook sprake kunnen zij van maatwerk. De gemeente moet aangepaste service leveren als de omstandigheden van de inwoners dat vragen. "

JONG

"En als het niet anders kan, komt de gemeente desnoods naar je toe. "

Geen van beide

SP

"Niet voor iedereen is internet een goede oplossing. Onze inwoners moeten altijd persoonlijk terecht kunnen bij de gemeente. In ieder dorp een loket is onmogelijk, maar de toegankelijkheid moet, bijvoorbeeld via de gebiedsteams, veel beter geregeld worden."

Oneens

Partij voor de Bijstand

"Hallo, denk aan de mensen boven de 60 jaar: geen internet."

2. Budget wijken en dorpen

Alle wijken en dorpen in de gemeente moeten een eigen budget krijgen voor het organiseren van activiteiten en het onderhouden van het groen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Alleen als wijken en dorpen dit zelf willen en kunnen organiseren, dan moet dit mogelijk zijn. "

FNP

"Ons motto is, geef mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de middelen om de eigen leefomgeving zoveel mogelijk zelf vorm te geven. De gemeente blijft wel verantwoordlijk voor het onderhoud."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt een eigen budget voor wijken en dorpen goed passen bij een coöperatieve samenleving. Zo kan elke wijk of kern passend kiezen. Goed overleg is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast moet het mogelijk zijn om budgetten enkele jaren te kunnen sparen."

GroenLinks

"Veel dingen kunnen heel goed door wijkbewoners worden gedaan. Voor elke wijk en dorp moet zo'n budget beschikbaar zijn, maar het mag geen verplichting worden."

D66

"De dorpen en wijken in steden zijn van groot belang voor de leefbaarheid. D66 wil inwoners een rol (blijven) geven bij het gezamenlijk bedenken van slimme oplossingen bij vernieuwingen en bij het inrichten van hun eigen (leef)omgeving. Om deze inzet en bereidheid om mee te denken en te doen extra te stimuleren, helpt een eigen budget. Daarnaast zal dit "eigen geld" de wijken en dorpen ook kunnen uitdagen om het anders en wellicht goedkoper te doen. "

Partij voor de Bijstand

"Ja, dat willen ze zelf beslissen."

Geen van beide

SP

"Groenonderhoud is wat ons betreft een taak van de gemeente. Budget voor het organiseren van activiteiten is een goed idee. "

Oneens

CDA

"De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan haar eigendommen zoals bermen en openbaar groen. Als wijken en dorpen het onderhoud zelf willen doen: prima. Dan wordt daarvoor een budget bepaald en uitgekeerd. Vooraf worden daar dan sluitende afspraken over gemaakt. "

VVD

"Dit legt een grote verantwoording neer bij dorpen en wijken, terwijl dit een gemeentelijke taak is. Inwoners mogen wel zelf aangeven dat ze zaken zelf willen oppakken en daar afspraken over maken met de gemeente, maar dan gaat het initiatief uit van de inwoners. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Geld geven aan een dorp is niet mogelijk. Een gemeente kan geld geven aan een Dorpsbelang, maar niet iedereen is daarbij aangesloten. Dorpsbelangen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een dorp, maar kunnen alleen spreken namens een dorp indien alle inwoners daarbij zijn aangesloten en daarvan is vrijwel nooit sprake. Bovendien is het onderhouden van het openbare groen een van de redenen van het bestaan van een gemeente. Onderhoud van groen hoort bij de gemeente. "

JONG

"Groenonderhoud is een taak van de gemeente. En een actieve wijk of dorp kan haar activiteiten prima zelf regelen."

3. Ombudsman

De gemeente Súdwest-Fryslân moet een eigen onafhankelijke ombudsman (m/v) krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Een inwoner die spaak loopt tegen de regelgeving of besluitvorming van de gemeente, moet altijd onafhankelijk hulp kunnen krijgen. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Indien burgers van mening zijn dat zij door de gemeente onjuist zijn behandeld, kan een onafhankelijk ombudsman uitkomst bieden. Evenals bij de Nationale Ombudsman dient een ombudsman (m/v) in Súdwest-Fryslân te gaan over zaken die niet ouder zijn dan één jaar en waarbij een beroep mogelijk is bij de rechtbank."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voorstander van een ombudsman (m/v) die voor de rechten van burgers opkomt. De inzet van de gemeente moet zijn dat een onafhankelijke ombudsman uiteindelijk overbodig is."

GroenLinks

"Overal kunnen fouten gemaakt worden. Ook in de vele contacten vanuit de gemeente met haar inwoners. Als men zich onjuist behandeld voelt, moet men altijd terug kunnen vallen op een onafhankelijke en gezaghebbende instantie."

D66

"De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente is voor D66 een belangrijk punt. In het contact tussen bewoners en gemeente gaat het meestal goed, maar soms niet. Verschillende gemeenten werken sinds enige tijd succesvol met een ombudsman. Deze ombudsman kan een onderzoek doen naar de klachten van inwoners over gedragingen van de gemeente en daar dan een oordeel over uitspreken. Het kan een gang naar de rechtbank voorkomen. "

SP

"De ombudsman kan gevraagd en ongevraagd adviseren over de relaties tussen onze inwoners en de gemeente. Dit op een objectieve en onafhankelijke manier. Dit is toegankelijker dan de klachtencoördinator of de bezwarencommissie. "

Partij voor de Bijstand

"Partij voor de Bijstand heeft zelf gratis een ombudsman: Johan Spruit. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Een feit is dat er bij de gemeente relatief weinig klachten binnen komen. Klachten die de gemeente wel bereiken, worden snel en adequaat afgehandeld. Het is overbodig om een eigen ombudsman te benoemen. Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan bovendien gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke cliënt ondersteuner. "

VVD

"Als iemand zich niet kan vinden in een beslissing van de overheid in Súdwest-Fryslân staan genoeg andere wegen open om bezwaar te maken. Iedereen kan bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Landelijke Ombudsman. "

FNP

"Wie zich door het optreden van een ambtenaar benadeeld voelt, kan daarover aankloppen bij de betreffende dienst of directie, bij een wethouder, raadslid of cliëntenraad. "

JONG

"We hebben al een ombudsman. Wat zou een eigen ombudsman beter kunnen dan de al bestaande? Kost weer geld. Een goede ombudsman heeft juist een beetje afstand."

4. Preventief fouilleren

De politie mag in Súdwest-Fryslân niet preventief fouilleren.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Zolang iemand geen gevaar is voor anderen of voor de samenleving, is er geen reden voor het fouilleren van mensen."

D66

"D66 staat voor de individuele vrijheid van de mens, en is daarom tegen het inbreuk maken op de grondrechten van burgers. Preventief fouilleren moet de toets van privacy en effectiviteit doorstaan en er moet echt sprake zijn van een noodsituatie. D66 is van mening dat het huidige veiligheidsbeeld in SWF absoluut nog niet vraagt om preventief fouilleren, dus niet doen. "

SP

"Wij zijn tegen preventief fouilleren. Het heeft nauwelijks bewezen effect, wekt agressie op, werkt discriminatie in de hand en is een te grote belasting op de politie."

Geen van beide

Oneens

CDA

"In het belang van veilig wonen, werken en recreëren is het noodzakelijk dat de politie bevoegdheden heeft. Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat preventief fouilleren nodig is. Bij dat preventief fouilleren horen spelregels die nageleefd moeten worden. Dus als het moet, dan mag het. "

PvdA

"De politie mag gewoon preventief fouilleren. Wij willen dit met oog op de veiligheid, met name bij grote evenementen, behouden. "

FNP

"Als er echt aanleiding toe is, is preventief fouilleren een goed middel om problemen te voorkomen. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Preventief fouilleren is prima indien daartoe aanleiding is. Iedereen die ooit heeft gevlogen, is bij Schiphol preventief gefouilleerd en heeft ook daar waarschijnlijk weinig moeite mee gehad. "

ChristenUnie

"De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast gebaseerd op onderzoek en ervaringen in de buurten. De ChristenUnie vindt de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij de analyse van veiligheidsproblemen en het stellen van prioriteiten van groot belang. Als de conclusie is dat preventief fouilleren hierbij past, vinden wij dat toelaatbaar, anders niet."

GroenLinks

"Bij evenementen of andere bijzondere omstandigheden moet dit mogelijk zijn. Zonder directe aanleiding en motivering (bijvoorbeeld zo maar op straat) zijn wij tegen preventief fouilleren."

JONG

"Als dat nodig is, moet de politie die mogelijkheid hebben."

Partij voor de Bijstand

"Wel alleen als het nodig is."

5. Cameratoezicht

De gemeente moet het cameratoezicht in het centrum van Sneek uitbreiden.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie staat voor efficiënte inzet van toezicht. Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy). Cameratoezicht moet controleerbaar en beheersbaar zijn voor de gemeenteraad."

Partij voor de Bijstand

"Dat is goed voor de veiligheid."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Er is geen enkele reden het cameratoezicht in het centrum van Sneek uit te breiden. Het gaat prima met de veiligheid in de binnenstad van Sneek. Er is dan ook geen enkele noodzaak om meer cameratoezicht toe te passen, ook omdat dit om privacy redenen niet gewenst is. "

PvdA

"Sneek heeft een prettig en veilig uitgaanscentrum. Er hangen momenteel voldoende camera's, meer is niet nodig."

VVD

"Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy en geeft deels een vals gevoel van veiligheid. Meer politie op straat verdient de voorkeur boven cameratoezicht."

FNP

"Privacy is een groot goed. We werken niet mee aan meer camera's."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"GemeenteBelangen-TotaalLokaal vertrouwt in mensen en vertrouwt in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Cameratoezicht is prima daar waar dit noodzakelijk is en bijdraagt aan de veiligheid, maar het uitbreiden van cameratoezicht mag een doel op zich zijn."

GroenLinks

"Tegen het algemeen plaatsen van camera's in de openbare ruimte. Privacy van burgers is belangrijk en het is de vraag of met meer camera's de veiligheid altijd gediend is. Voorkeur voor gerichte inzet van politie en handhavers."

D66

"Bewakingscamera's kunnen een bijdrage leveren aan het handhaven van de openbare orde. D66 is echter van mening dat dit effect moet worden afgewogen tegen de privacy-inbreuk die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Dit betekent dat het nut van cameratoezicht aantoonbaar moet zijn. D66 vindt dat het huidige veiligheidsbeeld niet vraagt om uitbreiding van het bestaande cameratoezicht. Dus geen extra camera's. "

SP

"Cameratoezicht mag alleen worden ingezet wanneer de raad hier mee instemt. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een camera moeten er waarschuwingsborden worden geplaatst."

JONG

"Alleen op plaatsen waar het nodig is. En waarom alleen in Sneek??"

6. Inburgeraars Fries leren

De gemeente moet extra geld uittrekken om inburgeraars naast Nederlands ook Fries te leren.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Fries is een officiële taal in onze gemeente. Wij hechten waarde aan de Friese taal en Friese culturele verworvenheden. Dit is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van onze gemeente en moet behouden worden. "

Partij voor de Bijstand

"Ik vind de Friese taal heel goed, ook op school. Ik praat het niet."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Inburgeraars moeten zich in de eerste plaats snel thuis voelen in Nederland en Súdwest-Fryslân. De Nederlandse taal is dan erg belangrijk. In die eerste fase wordt al erg veel gevraagd van nieuwkomers. Het is ongewenst dan ook nog een extra inspanning te vragen in de zin van: 'u moet nu ook de Friese taal leren'. "

PvdA

"De inburgering is bedoeld om nieuwe Nederlanders een zo goed mogelijke start in onze maatschappij te geven. De Nederlandse taal is daar erg belangrijk voor, die taal moeten ze goed beheersen. "

VVD

"Om mee te kunnen doen in de samenleving moet je de taal beheersen. In Nederland is dat ten eerste de Nederlandse taal. Als inburgeraars in Friesland ook het Fries willen leren, dan juichen we dat toe en kan de overheid daarbij helpen. Hiervoor hoeft geen extra geld te worden uitgetrokken."

FNP

"Nederlands leren is voor inburgeraars al een flinke uitdaging. Uiteraard is iedereen vrij om de Fryske taal te gaan leren."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Inburgeren is niet eenvoudig en dit wordt nog moeilijker indien van inburgeraars wordt verwacht dat zij ook Fries spreken. GemeenteBelangen-TotaalLokaal zet extra geld dan liever in op een betere inburgering met één taal. Uiteraard is iedereen en dus ook inburgeraars van harte welkom om Fries te leren. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie staat voor (godsdienst-)vrijheid. De gemeente moet alle, van buiten Fryslân komende, nieuwe inwoners, waaronder inburgeraars, de gelegenheid bieden om het Fries te leren gebruiken. Meer geld is hiervoor niet nodig, het gaat om het “willen”."

GroenLinks

"Dit heeft voor ons wat betreft geld en aandacht geen prioriteit. Het is voor de nieuwkomers al lastig genoeg om snel het Nederlands onder de knie te krijgen."

D66

"D66 wil dat al in de noodopvang gestart wordt met het leren van de Nederlandse taal en inburgering. Dat diploma's snel beoordeeld zullen worden en dat werkbeperkingen zoveel mogelijk worden opgeheven. Voor een inburgeraar is het altijd onzeker of ze in onze mooie provincie mogen/willen blijven. Vandaar dat D66 vindt dat er eerst ingezet moet worden op het begrijpen van de Nederlandse taal, inburgering en werkervaring zodat deze nieuwe Nederlanders snel zelfstandig kunnen worden. "

JONG

"Daar gaan we ons geld toch niet aan verkwisten."

7. Illegalen opvangen

Súdwest-Fryslân moet mensen die illegaal in Nederland zijn opvangen en bed, bad en brood bieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De gemeente sluit aan bij het landelijk beleid waarin is afgesproken een basis te bieden in de vorm van tijdelijke opvang."

FNP

"Niemand komt aan de kant te staan. Kinderen en volwassenen in nood moeten geholpen worden. Dat is een mensenrecht. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Het bieden van bed, bad en brood is het minimale wat wij kunnen doen voor mensen die in onze gemeente verblijven. We kunnen, mogen en willen iemand die hier illegaal verblijft niet zijn mensenrechten ontnemen. Bed, bad en brood is niet alleen een minimale fatsoensnorm maar behoort tot de rechten van ieder mens! "

ChristenUnie

"In Súdwest-Fryslân vinden we het niet goed dat er mensen zonder eten op straat slapen. Soms komen mensen klem te zitten in het systeem en dat noemen we dan illegaal. De ChristenUnie vindt bed, bad en brood een minimale levensbehoefte voor iedereen die in onze gemeente verblijft."

GroenLinks

"Ook 'illegale' mensen blijven mensen. We moeten voorkomen dat men verdwijnt in een crimineel circuit"

D66

"Niemand hoort in Nederland, dus zeker niet in SWF, op straat te slapen. Crisis- en noodopvang moet daarom goed geregeld zijn. "

SP

"Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid. We moeten dus op zijn minst in de basisbehoeften voorzien. "

Partij voor de Bijstand

"Klopt: zijn wel mensen. Bed en brood is minimaal."

Geen van beide

Oneens

PvdA

"Nederland heeft al acht gemeenten aangewezen die illegalen opvangen voor de bed, bad en brood regeling. Súdwest-Fryslân is niet één van deze gemeenten. Onze gemeente ondersteunt alle vluchtelingen in het AZC in Sneek en iedereen die met een verblijfsstatus in onze gemeente komt wonen. "

VVD

"Dit is in strijd met de wet, de VVD wil dat de gemeente zich aan de wet houdt. Mensen die illegaal, in strijd met de wet, in Nederland verblijven, moeten Nederland zo snel mogelijk verlaten."

JONG

"Nee, natuurlijk niet! Iemand die illegaal is, moet opgepakt worden. Dan bedenken mensen zich wel en zullen ze weg gaan of niet meer komen. En kunnen mensen niet terug? Dan het land van herkomst net zo lang straffen tot ze zich bedenken."

8. Kleinere opvangcentra

In plaats van het grote asielzoekerscentrum (AZC) in Sneek moeten er kleinere opvangcentra komen, verspreid door heel Súdwest-Fryslân.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Kleinere centra hebben een lagere drempel voor omwonenden, waardoor inbedding en integratie in de sociale omgeving vaak makkelijker gaat."

D66

"D66 is voorstander van kleinere opvangcentra. Meerdere en kleinere opvangcentra kunnen op meer draagvlak rekenen bij de bevolking. Daarnaast kom het de integratie ook ten goede omdat de inburgeraars sneller en directer in contact komen met hun omgeving. "

SP

"We willen dat vluchtelingen zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van onze samenleving. Daarom vinden we dat vluchtelingen op een kleinschalige, leefbare en veilige manier opgevangen moeten worden binnen onze hele gemeente. Dat moet altijd in goed overleg met de buurt."

Partij voor de Bijstand

"Verspreiden: kleine is beter. 5/10/20/per locatie."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het AZC in Sneek voldoet volledig aan de verwachtingen. Er is geen enkele reden om over te gaan tot kleinere opvangcentra. Bovendien heeft dit AZC Sneek erg veel draagvlak."

PvdA

"Het huidig AZC in Sneek is een prima opvanglocatie dichtbij scholen, winkels en op loopafstand van de binnenstad. Dit hoeft niet te verdwijnen of vervangen te worden dor nieuwe kleine locaties. Wij vinden dat bovendien zonde van het geld. "

VVD

"Het versnipperen van asielzoekerscentra maakt het onnodig duur en zal op vele plaatsen tot weerstand leiden."

FNP

"In de huidige situatie is de centrale opvang van vluchtelingen een goede keus. In of bij een AZC moeten goede voorzieningen zoals een school en winkels aanwezig zijn. We staan open voor lokale initiatieven. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"GemeenteBelangen-TotaalLokaal is voor kleine opvangcentra, maar nu de opvang in Sneek goed functioneert, is er geen aanleiding de bewoners daarvan nu alsnog over Súdwest-Fryslân te verspreiden, zolang zij gebruik maken van het AZC. Zodra duidelijk is dat zij voor langere tijd in Nederland mogen verblijven, verdient het uiteraard de voorkeur voor meer spreiding te zorgen. "

ChristenUnie

"Het tijdelijke AZC in Sneek is nog helemaal nieuw en zou nu niet vervangen moeten worden. Dat is kapitaalvernietiging en doet geen recht aan het zorgvuldige proces met bewoners. Onze eerste voorkeur voor kleinschalige opvang om de integratie te bevorderen, blijft staan."

JONG

"Nee, natuurlijk niet! Nederland moet af van asielzoekers. Noodopvang is prima voor oorlogsvluchtelingen, die moeten we zelfs nog meer helpen. Maar als de oorlog voorbij is, houdt ook de opvang op. Dus helemaal geen asiel meer geven! Het wordt natuurlijk wel anders als de oorlog te lang duurt."

9. Vluchtelingen

Súdwest-Fryslân moet meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning opnemen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"In onze grote gemeente is ruimte voor meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning. "

ChristenUnie

"De gemeente moet tenminste de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen. Vervolgens willen we kijken naar meer mogelijkheden om vluchtelingen te helpen. De gemeente moet daarbij bewaken, dat het huisvesten van statushouders niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt."

GroenLinks

"."

D66

"D66 vindt dat ons land meer vluchtelingen moet opnemen, Belangrijk is wel dat vanaf dag 1 direct gestart moet worden met integratie. "

SP

"Alle statushouders moeten zo snel mogelijk geschikte woonruimte krijgen. We moeten investeren in meer woningen om iedereen een plek te geven. "

Partij voor de Bijstand

"Klopt: er kan wel 1% in de gemeente help."

Geen van beide

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Vluchtelingen hebben recht op een goede opvang. Ook Súdwest-Fryslân dient daaraan een bijdrage te leveren. Uitgangspunt blijft dat de inspanning om vluchtelingen op te vangen gelijkmatig over de verschillende gemeenten in Nederland dient te worden verdeeld. Het is geen kwestie van meer of minder maar van een evenwichtige verdeling over Nederland."

Oneens

CDA

"Op basis van afspraken binnen Nederland vangt onze gemeente voldoende vluchtelingen op. Als het nodig is, als de vraag komt om meer vluchtelingen op te nemen, dan is de gemeente daartoe bereid. Het aanbod is nu overigens minder dan de opgave, met andere woorden, er is nog ruimte. "

PvdA

"Wij nemen elk jaar mensen met een verblijfsvergunning op in onze gemeente. Daarnaast hebben we ook nog een AZC in Sneek. Wij voldoen hiermee ruimschoots aan de door het Rijk gestelde doelen. Nog meer vluchtelingen opnemen is niet nodig."

VVD

"Súdwest Fryslân moet voldoen aan de afspraken met en de regels van het rijk. De gemeente hoeft niet meer te doen dan dat."

JONG

"Aan vluchtelingen moet geen permanente verblijfsvergunning meer worden gegeven. We moeten wel meer vluchtelingen opnemen met een tijdelijke verblijfsvergunning, die ook weer weg gaan als de oorlog in het eigen land is afgelopen; die gaan dan hun eigen land weer opbouwen."

10. Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting (OZB) moet omlaag.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Wij willen dat mensen zo weinig mogelijk belasting betalen en hun geld aan andere dingen kunnen besteden. Dit geldt ook voor de OZB. "

VVD

"Inwoners en bedrijven betalen veel aan het bezit en gebruik van huizen en gebouwen. Dit mag van ons minder zijn. De VVD is voor lage belastingen en heffingen."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"De verontreinigingsheffing dient bij wet kostendekkend te zijn. "

SP

"Wij zijn voor lastenverlichting voor onze inwoners. Wel vinden we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ook willen we dat de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen veel eenvoudiger wordt."

JONG

Geen toelichting gegeven

Partij voor de Bijstand

"De mensen hebben het al zwaar genoeg."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Met de OZB wordt een deel van de uitgaven van de gemeente bekostigd. De OZB-tarieven in onze gemeente zijn, gespiegeld aan andere gemeenten in Fryslân, zeer redelijk. Een lagere OZB leidt tot bezuinigingen, immers er komt dan minder geld binnen. Het CDA wil daarom de OZB niet verlagen."

FNP

"Om alle belangrijke dagelijkse taken uit te voeren, is de gemeente mede afhankelijk van de OZB. Deze mag niet meer stijgen dan de inflatie."

ChristenUnie

"Voor de ChristenUnie is een gezond financieel beheer een belangrijk uitgangspunt. Tegelijk willen we zo laag mogelijke lasten voor burgers en bedrijven. De OZB is één van de instrumenten, waarmee we onze gemeenschappelijke doelen willen bereiken."

GroenLinks

"GroenLinks gaat niet altijd voor de populaire standpunten zoals belastingverlaging. De OZB is bij ons niet overdreven hoog en vormt een belangrijke inkomstenbron om voorzieningen in stand te houden. "

D66

"De inkomsten uit belastingen worden gebruikt om voorzieningen in de gemeente te betalen. De financiën van de gemeente SWF zijn goed op orde na jaren van financieel zwaar weer. Wat D66 betreft is de hoogte van de huidige OZB redelijk. Het huidige peil van gemeentelijk voorzieningen, wegen, fietspaden, schoolgebouwen enzovoort kan op deze manier op dit niveau blijven bestaan. "

11. Startende ondernemers

Startende ondernemers hoeven de eerste drie jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB) te betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Het opstarten van een bedrijf is moeilijk. Door de eerste drie jaar geen OZB te heffen kan de ondernemer zijn geld volledig in het bedrijf steken. Hierdoor is de kans groter dat de ondernemers de eerste moeilijke jaren overleeft en het bedrijf succesvol wordt. Dit is goed voor de werkgelegenheid. "

D66

"D66 is voorstander van maatregelen om startende ondernemers te interesseren voor vestiging in de gemeente en hen de helpende hand te bieden bij het vinden van een geschikte vestigingsplaats. De rol van de gemeente is dus aan de ene kant het faciliteren en informeren van startende ondernemers maar ook een financiële impuls, geen OZB gedurende de eerste drie jaar, kan een belangrijke impuls geven aan een gezonde start. "

JONG

"Hoe meer starters, hoe beter: werkgelegenheid!"

Partij voor de Bijstand

"Startende ondernemers moet je helpen en ondersteunen."

Geen van beide

SP

"Er kan een groot verschil zijn tussen startende ondernemers. We willen geen algemene vrijstelling voor startende ondernemers; maatwerk moet mogelijk zijn. De regeling voor kwijtschelding moet ruimhartig worden toegepast. "

Oneens

CDA

"Op het eerste oog lijkt dit redelijk. Het is echter niet eerlijk om verschil te maken tussen startende ondernemers en 'al langer draaiende bedrijven'. Bestaande bedrijven houden soms met moeite het hoofd boven water, terwijl jonge bedrijven meteen al goed draaien. Bovendien geeft dit een forse administratieve last. Als voorbeeld: vaak worden panden gehuurd. Wie krijgt dan de korting?"

VVD

"De VVD vindt dat mensen makkelijk een eigen bedrijf moeten kunnen starten. Het verlagen van OZB is niet een juist instrument. Dit leidt tot vervalsing van concurrentie met bestaande ondernemers. De VVD wil startende ondernemers vooral helpen door regelgeving te vereenvoudigen en bureaucratie te verminderen."

FNP

"De belastingdienst heeft reeds diverse regelingen voor startende ondernemers. De FNP kiest liever voor het soepel bestemmen van vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen aan startende ondernemers. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Onroerendzaakbelasting is alleen van toepassing op ondernemers die beschikken over een bedrijfspand. Het is onterecht ondernemers met een bedrijfspand te bevoordelen ten opzichte van ondernemers die geen gebruikmaken van een bedrijfspand of een bedrijfspand huren. Bovendien hoort een gemeente terughoudend te zijn met voeren van inkomenspolitiek. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat er voldoende financiële maatregelen zijn om startende ondernemers te stimuleren. Om deze groep wel verder te stimuleren, zet de ChristenUnie in op minder gemeentelijke regels en het stimuleren van onderlinge verbindingen."

GroenLinks

"Startende ondernemers kunnen zeker wel gesteund worden met maatregelen, maar via de belastingen/OZB lijkt ons geen goede optie."

12. Toeristenbelasting

Súdwest-Fryslân moet de toeristenbelasting afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

JONG

"Toerisme is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de ondernemers in onze gemeente en dus ook heel goed voor de werkgelegenheid. "

Partij voor de Bijstand

"Laat de toeristen maar komen en geen belasting; dat houdt ze weg."

Geen van beide

D66

"SWF moet een optimale gastvrije gemeente zijn. D66 wil dat de gemeente, in samenwerking met Stichting Regio Marketing Zuidwest Friesland en andere belanghebbenden, een onderzoek doet naar het belang van toerisme in SWF, een kosten-batenanalyse. Zo kunnen we het beleid aanscherpen. Sommige gemeenten boeken goede resultaten met de afschaffing van toeristenbelasting, wellicht is dit ook voor ons een optie. "

Oneens

CDA

"De gemeente is gastvrij en heeft veel voorzieningen die door eigen inwoners en toeristen (gasten) worden gebruikt. Onderhoud aan al die voorzieningen zoals havens, fietspaden en vaarwegen, is duur en het is logisch dat voor dat onderhoud een bijdrage in de vorm van toeristenbelasting wordt gevraagd. Met die middelen wordt de kwaliteit van de voorzieningen gewaarborgd. Vergeleken met andere gemeenten is het tarief van SWF overigens redelijk. "

PvdA

"Met toeristenbelasting betalen we voorzieningen voor toeristen zoals haven- en recreatievoorzieningen. Wij vinden het terecht dat toeristen mee betalen aan de voorzieningen waar ze gebruik van maken, en niet dat onze eigen inwoners dit betalen. "

VVD

"Toeristen in de gemeente maken ook gebruik van de lokale voorzieningen. Hiervoor mag best een bijdrage worden gevraagd. De hoogte hiervan dient echter wel beperkt te blijven."

FNP

"Toeristenbelasting is bestemd voor het aanleggen en onderhouden van vaarwegen, havens, kades, fietspaden, wandelroutes enz. Daar mag de toerist zelf aan bijdragen. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Betalen van belasting en dus ook toeristenbelasting is misschien niet leuk, maar ten opzichte van andere gemeenten betalen toeristen relatief weinig toeristenbelasting, terwijl de gemeente veel investeert in recreatie en toerisme en promotie daarvan. "

ChristenUnie

"De toeristenbelasting wordt ingezet om als gemeente een goed gastheer voor toeristen te zijn. Dat willen we behouden en stimuleren."

GroenLinks

"Er mag van toeristen een bijdrage gevraagd worden. Opbrengsten wel volledig aanwenden voor toeristische en recreatieve voorzieningen."

SP

"Wij zijn tegen het verhogen van de toeristenbelasting. Toerist zijn moet in onze gemeente betaalbaar blijven. De toeristenbelasting is geen melkkoe, maar ook bij verhuur via bijvoorbeeld AirBnB dient toeristenbelasting betaald te worden."

13. Armoedebestrijding

Er moet meer geld naar de bestrijding van armoede in de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Er moet meer en een betere voorlichting komen op de armoede bestrijding. En er moet een vereenvoudiging van het systeem van toeslagen en formulieren komen. Onze gemeente moet een beleid hanteren dat, wanneer een inwoner het zelf niet redt, de gemeente er alles aan moet doen om samen met de betrokkene tot een oplossing te komen. Dit is de zorgplicht van de gemeente. Extra budget is dan één van de oplossingen. "

PvdA

"Zolang er armoede bestaat zullen we dit bestrijden, vooral als het kinderen betreft. Eén op de negen kinderen groeit nu op in armoede, dat accepteren we niet! "

FNP

"Niemand komt aan de kant te staan. Mensen helpen mag wat kosten. De FNP is een gemeenschapspartij met begrip en wederzijds respect tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"De decentralisatie van de zorg en daarmee het overhevelen van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten was en is feitelijk een grote bezuinigingsmaatregel. Deze bezuinigingen hebben een aanzienlijke financiële impacht gehad, maar maakte het soms ook mogelijk efficiënter om te gaan met zorggelden. Desondanks zijn er in Súdwest-Fryslân nog te veel mensen die gebruikmaken van de voedselbank, is er nog veel stille armoede en zijn er nog te veel mensen met schulden die wachten op hulp. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat er een integraal totaalplan tegen armoede moet komen. Als dat extra middelen vraagt, willen wij investeren. Een integrale aanpak nu betaalt zich later terug, doordat er minder schuldhulpverlening nodig zal zijn. Zo wil de ChristenUnie de problemen aanpakken."

GroenLinks

"Fatsoen van een samenleving kun je afmeten aan hoe men met de zwaksten omgaat."

SP

"Veel regelingen voor armoedebeleid zijn in de afgelopen jaren afgeschaft. Er zijn steeds meer mensen met schulden. Daar moet meer in geïnvesteerd worden."

Partij voor de Bijstand

"Armoede is heel erg. De gemeente moet meer helpen. Minima moet 450 euro zijn netto per jaar. De inkomenstoeslag mag wel 1250 euro netto per jaar."

Geen van beide

D66

"Constante geldzorgen zorgen ervoor dat mensen op lange termijn steeds verder afglijden en steeds moeilijker zelfstandig hun leven weer op de rit kunnen krijgen. D66 wil daarom inzetten op passende ondersteuning. Het doel hierbij is mensen (weer) naar een zelfstandige positie toe te helpen. Bijzondere aandacht moet er zijn voor kinderen die in armoede leven. D66 is van mening dat er voldoende budget is voor armoedebestrijding maar dat er meer aan maatwerk en preventie gewerkt moet worden. "

Oneens

VVD

"Er is genoeg geld beschikbaar voor het bestrijden van armoede. Het geld voor armoede beleid kan efficienter en doelmatiger worden besteed."

JONG

"Armoede bestrijd je niet door maar weer meer geld te geven. Zet mensen aan het (vrijwilligers)werk en laat ze geen geld uitgeven. In Nederland hoeft niemand arm te zijn. "

14. Basisinkomen

Súdwest-Fryslân moet experimenteren met een basisinkomen voor alle mensen met een uitkering.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"We hebben nu een ingewikkeld sociaal systeem. Door dit te vereenvoudigen met een basisinkomen besparen we op onnodige bureaucratie en de kosten voor ambtenaren. Wij willen dit experiment aan gaan. "

FNP

"De overheid moet een basissalaris serieus onderzoeken. Op termijn verdwijnen er veel banen, dan is een basissalaris een solidair alternatief."

GroenLinks

"Nodig om mensen te activeren, zonder dat we meteen gaan straffen of geld inhouden"

Partij voor de Bijstand

"1250 euro netto per maand; alleenstaande 1750 euro netto per maand; gehuwden = 100% het minimum loon en niet 70 %."

Geen van beide

Oneens

CDA

"In Nederland loopt een aantal beperkte experimenten op het gebied van het basisinkomen. Die hebben niet tot succes geleid. Bovendien is er nog geen landelijk beleid. Er is dan ook geen reden om over te gaan op een basisinkomen. Het is wel nodig hulp te bieden bij de aanvragen om in aanmerking te komen voor een uitkering cq. een voorziening. Daar moet meer aandacht voorkomen. "

VVD

"Een uitkering is een vangnet, geen hangmat. Mensen moeten zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Een basisinkomen is teveel een blanco check om in de uitkering te blijven hangen. Daarnaast heeft de VVD twijfels bij de betaalbaarheid van een basisinkomen voor iedereen."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Omdat er al in verschillende gemeenten wordt geëxperimenteerd met het verstrekken van een basisinkomen, is er geen toegevoegde waarde hiermee ook in Súdwest-Fryslân te gaan experimenteren. Zodra er duidelijkheid is over de meerwaarde van een basisinkomen in andere gemeenten, kunnen wij de discussie aangaan om te kijken of een basisinkomen ook binnen onze gemeente moet worden ingevoerd. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het te vroeg om te spreken van een basisinkomen, omdat het systeem van uitkeringen nu gebaseerd is op voorwaarden. De ChristenUnie zet daarom in op een basisbeurs, waarmee mensen opnieuw kunnen investeren in hun toekomst en waarbij minder nadruk ligt op verantwoording."

D66

"D66 vindt dat inzet en prestatie moeten worden beloond. Daarom is het belangrijk dat "niet-kunners" ondersteund worden met een sociaal vangnet, maar "niet-willers" geprikkeld worden om te werken. Wie onderdeel is van de samenleving, moet daar ook een bijdrage aan leveren. Een basisinkomen zet dit in principe op zijn kop en biedt rechten zonder plichten. Iemand die geen bijdrage levert, krijgt wel een deel van wat anderen tot stand brachten dankzij individuele inzet, ambitie en talent. "

SP

"Wij willen échte sociale zekerheid zonder dwang en drang. Een basisinkomen voor iedereen is daarvoor geen oplossing."

JONG

"Nee, natuurlijk niet! Een uitkering is al een basisinkomen. Mensen met een uitkering moeten verplicht worden een serieuze tegenprestatie te leveren, of van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig te zijn op een locatie van de gemeente. Dus juist werk als basis! Er is nog zoveel te doen!"

15. Werken bij uitkering

In Súdwest-Fryslân hoeven mensen niet te werken als tegenprestatie voor hun uitkering.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Werken moet normaal betaald worden, dus ten minste met een minimumloon. Wij willen iedereen aan het werk helpen tegen een normaal salaris, maar zijn tegen het verplicht aan het werk stellen van mensen. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Iedereen wil graag een baan en in zijn eigen inkomen en het inkomen van zijn gezin voorzien. Niemand gaat naar school om later werkeloos thuis te zitten. GemeenteBelangen-TotaalLokaal (GBTL) zet in op werk en voor degene die (tijdelijk) geen werk kunnen vinden vanwege een gebrek aan banen, vanwege hun leeftijd of vanwege een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben recht op een uitkering. Een tegenpresatie is daarbij niet eerder verplicht gesteld en wat GBTL betreft blijft dat zo. "

GroenLinks

"."

SP

"We zijn tegen de tegenprestatie. Dit "iets terug doen voor je uitkering" leidt nergens toe. Werken moet lonen; werken met behoud van uitkering willen wij niet in onze gemeente. Werk wordt betaald volgens CAO-loon of ten minste het minimumloon. Eerlijk werk voor eerlijk loon!"

Partij voor de Bijstand

"Slavernij is in het jaar 1885 afgeschaft: dom tegenprestatie"

Geen van beide

CDA

"Iedereen krijgt nu een persoonlijke coach waarbij samen met de klant wordt bepaald of een tegenprestatie mogelijk is. Er zijn situaties waarbij een tegenprestatie niet mogelijk is, zoals bij mantelzorgers. "

Oneens

VVD

"Een uitkering is een vangnet, waarbij mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen moeten komen te staan. Ook van mensen met een uitkering mag een bijdrage gevraagd worden aan de samenleving."

FNP

"Met name vrijwilligerswerk is een prima tegenprestatie voor een uitkering. "

ChristenUnie

"Als de gemeente mensen via een uitkering helpt, mag een eerlijke tegenprestatie naar de maatschappij worden verwacht. Dat kan met betaald of vrijwillig werk zijn. Er wordt altijd naar de persoonlijke situatie gekeken en bepaald wat mogelijk is. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen."

D66

"D66 vindt dat inzet en prestatie moeten worden beloond. Daarom is het belangrijk dat "niet-kunners" ondersteund worden met een sociaal vangnet, maar "niet-willers" geprikkeld worden om te werken. Wie onderdeel is van de samenleving, moet daar, binnen de mogelijkheden die iemand heeft, ook een bijdrage aan leveren"

JONG

"Nee, natuurlijk niet! Precies andersom! Er is nog zoveel te doen in bijvoorbeeld de ouderenzorg of de groenvoorziening. Als je je niet serieus inzet, krijg je ook geen uitkering. "

16. Minimumloon voor tegenprestatie

Mensen die als tegenprestatie voor hun uitkering moeten werken, moeten daarvoor het minimumloon krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Werk moet altijd eerlijk betaald worden. Dus ook mensen die werken op een werkervaringsplaats of 'werken als tegenprestatie' moeten een normaal salaris ontvangen. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Iedreen die werkt, heeft recht op een minimale vergoeding. Deze vergoeding hoort minimaal gelijk te zijn aan het minimumloon. "

GroenLinks

"Als er éénzijdig een tegenprestatie wordt opgelegd, dan moet men ook 'loon naar werken' betaald krijgen."

SP

"We zijn tegen de tegenprestatie. Dit "iets terug doen voor je uitkering" leidt nergens toe. Werken moet lonen, werken met behoud van uitkering willen wij niet in onze gemeente. Werk wordt betaald volgens CAO-loon of ten minste het minimumloon. Eerlijk werk voor eerlijk loon!"

Partij voor de Bijstand

"Klopt, geen discriminatie. Minimumloon 100% dat is een eerlijk basisinkomen. "

Geen van beide

Oneens

CDA

"Per persoon wordt met een (persoonlijke) coach bekeken of men een tegenprestatie kan leveren. Sommige mensen kunnen dat niet omdat die bijvoorbeeld mantelzorger zijn. Het CDA kiest voor de menselijke maat en maatwerk. "

VVD

"Mensen met een uitkering werken om werkervaring op te doen. Werkervaring is nodig om zo snel mogelijk weer een baan te krijgen. De vergoeding voor dit werk hoeft niet meer te zijn dan de uitkering. "

FNP

"De tegenprestatie moet altijd maatwerk zijn, de persoon moet er zich mee ontwikkelen voor de arbeidsmarkt."

ChristenUnie

"Als de gemeente mensen via een uitkering helpt, mag een eerlijke tegenprestatie worden verwacht. Het is niet altijd mogelijk om daar de waarde van het minimum loon aan toe te kennen. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op het ontwikkelen van kennis en talenten van mensen."

D66

"De maatschappelijke tegenprestatie in de bijstandswet is niet nodig voor iemand die er alles aan doet om een baan te vinden. De gemeente moet maatwerk verrichten. De tegenprestatie mag de re-integratie niet in de weg staan en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Dat laatste is de reden dat niet gekozen wordt voor een verplicht minimumloon. "

JONG

"Nee, natuurlijk niet! Minimum loon is voor echt werk. Een tegenprestatie is geen baan maar een voorwaarde om een uitkering te krijgen. Er is nog zoveel te doen in bijvoorbeeld de ouderenzorg, de groenvoorziening, op school, of in de mantelzorg."

17. Onderhoud sportvoorzieningen

Sportverenigingen moeten hun gebouwen en terreinen voortaan zelf onderhouden. Hiervoor krijgen ze dan geld van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Sportverenigingen weten zelf het beste wat nodig is voor hun gebouwen en terreinen. Als zij zelf het onderhoud doen en daarvoor het benodigde geld ontvangen, kunnen zij sneller en slimmer handelen. Dit komt het niveau van de sportvoorzieningen ten goede."

VVD

"Sportverenigingen zouden zelf verantwoordelijk moeten zijn voor hun gebouwen en terreinen. Eventueel kunnen sportverenigingen gezamenlijk het onderhoud regelen. De gemeente kan financieel bijdragen in het kader van het sportbeleid, maar dan voor alle verenigingen op basis van dezelfde afspraken. "

ChristenUnie

"Sportverenigingen moeten, wanneer ze eigen gebouwen en velden hebben, een budget krijgen, waarmee ze creatief aan de slag kunnen of alsnog kunnen kiezen voor het inkopen van dit onderhoud bij de gemeente of bedrijven. Deze verantwoordelijkheid geven we graag aan de prachtige sportverenigingen die onze gemeente rijk is."

D66

"D66 wil inwoners en organisaties een rol blijven geven bij het gezamenlijk bedenken van slimme oplossingen. Dit geldt ook voor sportverenigingen. De verenigingen die deze uitdaging aan willen gaan, krijgen de kans om hun gebouwen en terreinen zelf te onderhouden met budget van de gemeente. Op deze wijze worden ze zelf verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering, waarbij wellicht andere, slimmere ideeën om dit voor elkaar te krijgen, aangeboord kunnen worden. "

SP

"Wij vinden dat onderhoud van gebouwen en terreinen de verantwoordelijkheid is van de gemeente. We vinden het wel beter om de verenigingen daar voldoende eigen budget voor te geven in plaats van dat de gemeente het onderhoud doet. De verenigingen kunnen zelf het beste bepalen hoe het onderhoud moet worden uitgevoerd."

Partij voor de Bijstand

"Dat is goed."

Geen van beide

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Het maakt voor de gemeente weinig verschil of er door de gemeente kosten worden gemaakt voor onderhoud van de gebouwen en terreinen of dat de gemeente direct geld geeft aan een vereniging, die vervolgens het onderhoud van gebouwen en terreinen in eigen beheer regelt. Belangrijk is wel dat alle verenigingen een gelijkwaardige bijdrage van de gemeente ontvangen."

Oneens

CDA

"Sportverenigingen zijn essentieel in onze gemeente. Naast het sporten in het belang van ontspanning en ontmoeting, is het logisch dat de gemeente deze basisvoorzieningen onderhoudt. Dit is en blijft een gemeentelijke kerntaak. "

FNP

"Sportverenigingen zijn goed in het organiseren van sport. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud, ook op de lange termijn. Eigen initiatieven voor onderhoud zijn altijd bespreekbaar."

GroenLinks

"GroenLinks is niet voor het eenzijdig opleggen van deze maatregel. Sportverenigingen mogen kiezen of ze dit in eigen beheer willen doen of door de gemeente willen laten uitvoeren."

JONG

"Dit is nu juist een taak voor de gemeente."

18. Tekorten zorg

Tekorten in de zorg moet de gemeente uit de algemene middelen aanvullen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA vindt het erg belangrijk dat de zorg leidend is en niet de budgetten (het geld). Als er tekorten zijn moet de gemeente binnen de begroting geld vrij maken voor de zorg. Op die manier wordt altijd en structureel goede zorg geboden."

PvdA

"Voor de PvdA is de zorgvraag altijd leidend en volgt het benodigde geld daarna. Alle inwoners moeten die zorg ontvangen die ze nodig hebben. "

VVD

"Bij een goed begrotingsbeleid zouden er geen tekorten moeten zijn. De gemeenteraad moet keuzes maken over budgetten voor de zorg. De gemeenteraad kan naast het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt, extra geld voor de zorg uittrekken. De VVD vindt dat de gemeenteraad dit pas moet doen als een goed georganiseerde zorg niet aan de kwaliteitseisen kan voldoen."

FNP

"Zorg is leidend, budget volgend. De FNP heeft ingestemd met het betalen van tekorten in de zorg uit de algemene middelen. Kleinschalige zorg past wat ons betreft beter bij onze gemeente dan grote zorgorganisaties."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Zorg leidend, niet de financiële middelen. Het kan niet zo zijn, dat iemand geen zorg van de gemeente ontvangt, omdat het budget niet toereikend is. Voorstaande neemt niet weg dat de gemeente verantwoord om moet gaan met financiën en dus ook met de financiële middelen in de zorg. "

ChristenUnie

"In Súdwest-Fryslân is de benodigde zorg maatgevend en niet het budget. Mens gaat boven geld. Als het budget niet uitkomt, dan moet de gemeente dit uit algemene middelen aanvullen én tegelijk bij de landelijke overheid pleiten voor een extra uitkering uit het gemeentefonds."

GroenLinks

"Het is zeer belangrijk om goede zorg te leveren. Zorg die nodig is (indicatie), moet hoe dan ook worden geleverd. Goede zorg is leidend, budget is volgend."

D66

"Voor D66 geldt: budget volgt zorg. In veel gemeenten voert het streven naar efficiëntie, of het terugdringen van de kosten, de boventoon. D66 wil van SWF de gemeente maken waar doeltreffendheid de kern vormt. Dus het bieden van de juiste ondersteuning, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste persoon en toegesneden op de behoefte van de inwoner. Maatwerk. We maken ons hard voor het terugdringen van onnodige bureaucratie en nemen de behoeften van mensen als uitgangspunt"

SP

"Geld voor de zorg moet naar de zorg. De gemeente moet zich ten allen tijde aan haar zorgplicht houden. Tekorten moeten opgevangen worden."

Partij voor de Bijstand

"Klopt: geld is er genoeg."

Geen van beide

Oneens

JONG

"De zorg moet voldoende geld krijgen om zich te kunnen bedruipen. De gemeente kan wel helpen door extra handen te leveren: stagiaires en mensen met een uitkering."

19. Gegevens koppelen

Om problemen te signaleren, moet de gemeente gegevens over burgers zo veel mogelijk koppelen, ook als dat ten koste gaat van de privacy.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Voor het goed invullen van de wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Om snel de juiste zorg te kunnen leveren zijn koppelingen, binnen de mogelijkheden van de wet, nodig. De ChristenUnie stimuleert De Friese Verwijsindex als hulpmiddel voor afstemming tussen professionals in de zorg."

Partij voor de Bijstand

"Ik heb niks te verbergen, dus: eens."

Geen van beide

Oneens

CDA

"De gemeente moet uiterst voorzichtig en zeer terughoudend zijn met het verstrekken van gegevens van onze inwoners aan anderen (derden). De landelijke wetgeving en richtlijnen hierover moet nadrukkelijk worden nageleefd. "

PvdA

"Privacy is erg belangrijk. Het onnodig koppelen van gegevens kan misgaan met verstrekkende negatieve gevolgen voor inwoners. "

VVD

"Dit is in strijd met de privacy. Als er geen gevaar voor anderen of de samenleving is, is er geen reden voor inbreuk op de privacy."

FNP

"Gegevens van burgers koppelen mag niet ten koste gaan van hun privéleven. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Hoewel 99,9% van de mensen niets heeft te verbergen, is dat nog geen reden om zoveel mogelijk gegevens aan elkaar te koppelen. We kunnen ook meer misdaden oplossen indien we van iedereen een DNA-profiel opslaan, maar ook daarvoor is geen meerderheid. Privacy is een groot goed en moet een groot goed blijven. De gemeente dient dus zeer terughoudend te zijn met het koppelen van gegevens van haar burgers. "

GroenLinks

"GroenLinks vindt privacy belangrijk en twijfelt sterk aan de effectiviteit van dit soort grote databases. Ook kunnen gegevens in verkeerde handen vallen en kan misbruik plaatsvinden door mensen die wel toegang hebben. "

D66

"Door toenemende dataregistratie en voortschrijdende techniek staat de privacybescherming van onze inwoners onder druk. D66 vindt dat verschillende dossiers dus niet zonder toestemming van individuele inwoners gekoppeld mogen worden en dat de inwoners altijd hun eigen data moeten kunnen inzien en corrigeren. Persoonsgegevens zijn eigendom van het individu, niet van de overheid. "

SP

"De gemeente mag geen digitale gegevens van personen delen met derden of koppelen zonder toestemming van de persoon die het betreft."

JONG

"Alleen als het gaat om echte problemen zoals criminaliteit of uitkeringsfraude. Anders niet."

20. Culturele instellingen

Culturele instellingen zoals musea moeten zelf genoeg geld binnenhalen om te blijven bestaan, bijvoorbeeld door kaartverkoop en donaties.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Ook cultureel ondernemers moeten hun eigen broek ophouden. De VVD verwacht meer cultureel ondernemerschap van culturele instellingen."

Geen van beide

JONG

"Alleen cultureel erfgoed mag eventueel gesubsidieerd worden."

Oneens

CDA

"Zonder gemeentelijke steun (subsidies) is het onmogelijk om musea en theaters goed draaiende te houden en kwaliteit te bieden. Het CDA blijft die steun bieden. "

PvdA

"Culturele instellingen zoals de bibliotheek, musea en muziekscholen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van ieder mens en in het bijzonder voor kinderen. Deze instellingen hebben geld van de gemeenten nodig om betaalbaar en toegankelijk te blijven voor iedereen. Als we ze niet ondersteunen, gaan ze dicht. "

FNP

"Cultuur is van wezenlijk belang voor het welzijn van de inwoners. Precies daar maken wij in Súdwest-Fryslân het verschil. De FNP maakt cultuur en Fryske taal voor iedereen bereikbaar. We geven cultuur en eigen taal op een goede manier door aan onze kinderen."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Er is in de gemeente Súdwest-Fryslân veel bezuinigd op culturele instellingen. De meeste culturele instellingen spannen zich al maximaal in om het hoofd boven water te houden en hoeven wat GemeenteBelangen-TotaalLokaal (GBTL) betreft daarin geen extra inspanningen te plegen. "

ChristenUnie

"Musea en andere dienstverlenende culturele instellingen moeten “normale” prijzen rekenen voor hun diensten, maar mogen ook aanspraak maken op subsidies van de gemeente, zodat cultuur voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk blijft."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat culturele instellingen verschillende geldbronnen nodig hebben, maar moeten kunnen blijven rekenen op steun van de gemeente."

D66

"SWF heeft een rijke en diverse professionele en amateur kunstcultuur. D66 is daar enorm trots op en zet in op het behouden en op alle mogelijke manieren versterken van deze kunstcultuur. De gemeente neemt daar organisatorische, verbindende en financiële verantwoordelijkheid in. Natuurlijk wordt cultureel ondernemerschap van de culturele instellingen verwacht, maar D66 vindt (de toegang tot) kunst en cultuur van groot maatschappelijk belang. Overheidsfinanciering is dan niet meer dan normaal. "

SP

"Culturele instellingen kunnen niet bestaan zonder steun van de gemeente. Dan zouden de tarieven zo hoog worden dat het niet meer toegankelijk is voor iedereen."

Partij voor de Bijstand

"De gemeente moet met geld komen, ander gaat alles dicht."

21. Basisscholen

Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen maar te weinig leerlingen hebben moeten geld van de gemeente krijgen, zodat zij open kunnen blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Scholen zijn voor de leefbaarheid in dorpen erg belangrijk. Als dat met geld kan worden bevorderd, dan doen we dat."

SP

"Scholen moeten goed verdeeld zijn over de hele regio. In het bijzonder het basisonderwijs. De ligging van de school is hierbij belangrijker dan het aantal leerlingen. Wanneer basisscholen te klein worden, kan de gemeente aansturen op fuseren en (vergaande) samenwerking van kleine basisscholen om scholen in de regio te behouden. Zonodig met financiële ondersteuning van de gemeente. "

JONG

"Scholen in de kleinere kernen zijn heel belangrijk. Zonder scholen in kleinere kernen verdwijnt de leefbaarheid en het sociale contact. Voor veel jongeren is dit een reden om niet in de kleinere kernen te wonen. "

Partij voor de Bijstand

"Klopt vooral in kleine dorpen."

Geen van beide

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Indien een tijdelijk te laag aantal leerlingen leidt tot het sluiten van een school en leerlingen in dat geval genoodzaakt zijn om naar een andere plaats te reizen, dient de gemeente financiële middelen beschikbaar te stellen, die nodig zijn om de school voor het betreffende dorp te behouden. "

Oneens

CDA

"Voorop staat dat de gemeente geen scholen sluit. Als scholen, wat het aantal leerlingen betreft, de ondergrens naderen dat een school moet sluiten, moet een afweging worden gemaakt in het belang van de leerlingen. Soms betekent dat inderdaad sluiting, in andere gevallen samenwerking met een andere school. Het CDA vindt het belangrijker dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op scholen waar voldoende kinderen en klassen zijn. "

VVD

"Kwalitatief goede scholen die voldoen aan de eisen van de rijksoverheid zouden open moeten blijven. Het rijk bepaalt het minimum aantal leerlingen dat nodig is voor het openhouden van scholen. De gemeente compenseert vervolgens niet met gemeentelijk belastinggeld voor het rijksbeleid."

FNP

"De school is een belangrijke basisvoorzieningen voor dorpen en wijken. Kwaliteit en draagvlak zijn leidend. FNP Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat ouders meebesluiten over het al of niet voortzetten van een school. Als dan blijkt dat een school niet behouden kan worden, dan moet de nieuwe invulling van het gebouw bijdragen aan de leefbaarheid van de kern. "

ChristenUnie

"Het voldoen aan de verplichte kwaliteitseisen voor scholen is op zich geen bijzondere verdienste. Daarbij is er een ondergrens voor het aantal leerlingen bepaald, om te voorkomen dat scholen ongewild “op het randje” terecht komen. Met extra geld kan deze ondergrens worden verlegd. Dan ontstaat echter wel een nieuwe grens. Bij te weinig leerlingen zet de ChristenUnie daarom in op coöperatieve oplossingen per kern."

GroenLinks

"Scholen met weinig leerlingen zijn relatief duur. Geen vrijbrief voor minischooltjes. Het is goed om grenzen aan aantallen te stellen, ook i.v.m. aantal klassen en kwaliteit van het onderwijs. Wel moeten scholen voor iedereen goed bereikbaar zijn."

D66

"Voor D66 is het uitgangspunt voor kleine scholen "kwaliteit voor kwantiteit". Een kleine school die het goed doet, verdient het ook om door te gaan. Maar kleine scholen zijn ook kwetsbaar. Waar sluiting dreigt vanwege krimpend leerlingaantal, zetten we in op oplossingen die zoveel mogelijk van "onderop" komen. Ouders, scholen en gemeenschappen hebben een sterke stem hierin. Daarin moeten we ook flexibel kunnen zijn en ruimte bieden aan innovatieve oplossingen (huisvesting, leerlingenvervoer)."

22. Kunst en cultuur

De gemeente mag niet verder bezuinigen op kunst en cultuur.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De laatste jaren is op het gebied van Kunst en cultuur bezuinigd. Nu de economie verder aantrekt, is het belangrijk dat verenigingen, zoals koren en korpsen, en culturele activiteiten en instellingen, zich op de toekomst kunnen richten. Het is dan zeer wenselijk dat de gemeente zekerheid biedt in de zin van garanties in de financiële ondersteuning. Het CDA wil hier de nul-inflatie correctie opheffen. "

PvdA

"De afgelopen jaren is er al genoeg op kunst en cultuur, zoals de bibliotheek, musea en muziekscholen, bezuinigd. Deze instellingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van ieder mens en in het bijzonder voor kinderen. Wij willen dat ze toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen. "

FNP

"Alle bezuinigingen op cultuur moeten teruggedraaid worden. De vele unieke cultuur activiteiten moeten voor iedereen 'op fietsafstand' bereikbaar zijn. De gemeente is rijk aan toneel- en muziekverenigingen. De vele openluchtspelen en muziekfestivals zijn het bewijs dat er heel veel talent is. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Tijdens eerdere bezuinigingsronden is veel bezuinigd op kunst en cultuur. Opnieuw bezuinigen daarop is onterecht en doet geen recht aan de inzet van de vele vrijwilligers. GemeenteBelangen-TotaalLokaal blijft overigens van mening dat de bijdrage aan het Theater onevenredig hoog is en zich niet verhoudt tot de overige uitgaven aan kunst en cultuur. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat kunst en cultuur bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van onze kinderen. Cultuur is als de levenslucht van de samenleving. Wij vinden dat de samenleving niet verder aan de 'beademing' moet komen te liggen. Draagvlak voor cultuur is belangrijk."

GroenLinks

"Het is het 'cement' van ons samenleven. Ook als sociale en bindende factor. "

D66

"Voor D66 is kunst en cultuur een inspiratiebron voor iedereen, jong en oud, in de steden en de landelijke gebieden. We zijn van mening dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Het draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit van leven en aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is de financiële ondergrens bereikt, eventuele extra bezuinigen zullen de culturele infrastructuur direct aantasten. "

SP

"We maken sport en cultuur voor iedereen toegankelijk. Er is de afgelopen jaren al veel te veel bezuinigd. Dit willen wij terugdraaien. "

Partij voor de Bijstand

"Kunst en cultuur een warm hart: gemeente trek portemonnee."

Geen van beide

Oneens

VVD

"De gemeente mag van culturele instellingen vragen, dat ze zich meer als cultureel ondernemer opstellen. Ook bij culturele instellingen mag het uitgangspunt zijn, dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. "

JONG

"Cultureel erfgoed en typisch regionale cultuur moet gekoesterd worden, maar op de rest mag zo nodig bezuinigd worden. "

23. Zonnepanelen op stallen

Als een boer zijn stallen wil uitbreiden, moet hij zonnepanelen op het dak plaatsen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Asbest er af, zonnepanelen er op. FNP Súdwest-Fryslân vindt dat de bestaande regelingen om asbest op te ruimen en te vervangen door zonnepanelen moet wordt verlengd en dat de gemeente zich in moet spannen om een aanvullende subsidieregeling op te zetten."

GroenLinks

"We willen dat uiteindelijk alle gebouwen energieneutraal worden. Grote stallen belasten milieu en landschap, maar lenen zicht goed voor zonnepanelen en kunnen zo ook aan duurzaamheid bijdragen."

D66

"Het opwekken van energie uit de zon is bij uitstek de manier van duurzame energiewinning waarbij particulieren, ondernemers en instellingen een belangrijke rol kunnen spelen. Bij voorkeur ziet D66 zonnepanelen op daken van bedrijven en bedrijfsterreinen. Door uitbreiding van stallen ontstaan er weer vierkante meters voor zonnepanelen die hierdoor niet in weilanden of andere openstaande plekken geplaatst hoeven te worden, "

SP

"De gemeente moet er naar streven om energieneutraal te worden. Daar willen ondernemers ook graag hun bijdrage aan leveren. "

JONG

"Waar maar mogelijk moet het gebruik van duurzame energie gestimuleerd worden."

Partij voor de Bijstand

"Wij moeten de aarde door geven aan de kinderen: groen en ook windmolens."

Geen van beide

CDA

"Uitstekend idee! Echter op vrijwillige basis. De gemeente moet dit zeker stimuleren maar legt dit niet dwingend op. "

Oneens

PvdA

"Wij vinden het betuttelend om dit alleen voor boeren te laten gelden. De PvdA is voorstander van zoveel mogelijk zonnepanelen. Deze kunnen worden geplaatst op sporthallen, scholen, woonhuizen enzovoort. Wij willen niemand verplichten, maar juist mensen aanmoedigen zonnepanelen te plaatsen. "

VVD

"Dat kan de boer prima zelf beslissen. De overheid maakt het mogelijk, dat de boer deze keuze zou kunnen maken, als hij dat wil. De gemeente verplicht niet het plaatsen van zonnepanelen op het eigendom van de boer."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Ondernemen is de vrijheid om keuzes te maken en dus om zelf te kiezen wel of geen zonnepanelen te plaatsen. Iedereen is voor energiebesparing en voor het opwekken van schone energie, maar dat kan niet betekenen dat boeren bij uitbreiding verplicht worden zonnepanelen te plaatsen en deze eisen niet gesteld worden aan ondernemers buiten de argrarische sector. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zonnepanelen passen daarbij, maar niet als verplichting. Wij stimuleren dit soort ondernemerschap wel met minimale regels."

24. Riool

De gemeente moet meer geld uitgeven aan de verbetering van het riool.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"Het klimaat verandert. Het risico op wateroverlast neemt toe. Onze riolering moet daarop voorbereid zijn. Het gemeentelijk Rioleringsplan zou hier nog meer rekening mee moeten houden. "

GroenLinks

"De komende jaren zal meer aandacht voor waterafvoer nodig zijn en maken verbeteringen van ons rioolstelsel onvermijdelijk."

Partij voor de Bijstand

"Riool is heel belangrijk."

Geen van beide

SP

"Uiteraard moet het riool wel goed onderhouden blijven."

Oneens

CDA

"Na het wegwerken van het achterstallig onderhoud zijn de rioleringssystemen nu op orde. Het is nu zaak de riolering op orde te houden door regelmatig periodiek onderhoud en verbeteringen uit te voeren. Met de huidige budgetten lukt dit uitstekend. "

PvdA

"Het huidige riool is in goede staat. Meer geld uitgeven aan het riool is niet nodig en verspilling van belastinggeld. "

FNP

"Het riool is goed op orde. Bovendien is er voor onderhoud gereserveerd. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Hoewel het riool onder de grond zit en je deze dus niet ziet, is het goed functioneren en dus het onderhoud daarvan cruciaal. Meer geld uitgeven aan het verbeteren van het riool, dan nu het geval is, is echter niet noodzakelijk. "

ChristenUnie

"Goede riolering vindt de ChristenUnie een basisvoorziening, die altijd op orde moet zijn. Bij investeringen en onderhoud willen wij inspelen op de klimaatverandering en daarbij innovatief zijn. We zien voldoende mogelijkheden zonder dat de gemeente direct meer geld moet uitgeven."

D66

"Het rioolstelsel in onze gemeente is op orde. Wel moet worden nagedacht over klimaatadaptatie: hoe richten we onze gemeente in om de wateroverlast, door steeds heftiger regenbuien, het hoofd te kunnen bieden. "

JONG

"Het riool werkt over het algemeen prima. Alleen knelpunten hoeven te worden opgelost."

25. Windmolen

Als inwoners graag een windmolen bij hun dorp willen moet de gemeente daar bij de provincie op aandringen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie gelooft in de kracht van een coöperatieve samenleving. Dat willen wij graag faciliteren. Als de inwoners graag een windmolen bij hun dorp willen, past dat in onze coöperatieve samenleving."

GroenLinks

"Het afwijzen van solitaire (alleenstaande) windmolens is te ver doorgeschoten. Als dorpen er toch voor kiezen en ook zelf de opbrengsten gebruiken voor het dorp, verdient dat steun. "

D66

"D66 wil de opwekking van schone energie extra stimuleren door dorpen en/of bedrijven deel te laten nemen in een molen(cluster) of zonneweide. Belangrijk is dat hiervoor voldoende draagvlak is omdat een molen(cluster) of zonneweide wel een impact heeft op ons waardevolle landschap. "

SP

"We moeten kleinschalige windmolenprojecten op land stimuleren waarbij de lokale bestaande initiatieven de totale vraag dekken die Den Haag van ons vraagt. De windmolens komen en blijven in eigen beheer van de steden, dorpen, gemeenschappen en boeren. Wij zijn voor windmolens, maar tegen de megaparken."

Partij voor de Bijstand

"Klopt: groene stroom is goed."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Na een zeer uitvoerige discussie is de conclusie dat het niet wenselijk is dat alle dorpen en kernen (straks totaal 89!) zelf hoge windmolens in ons landschap de gaan bouwen. Zie de Flevopolder als negatief resultaat. Clustering van molens is wel een mogelijkheid. Op deze wijze profiteren de dorpen in de opbrengsten. Daar wil het CDA SWF zich sterk voor maken. "

PvdA

"Wij willen geen verrommeling in ons mooie open landschap door overal windmolens toe te staan. Wij zijn vóór windmolens, maar dan wel op centrale locaties allemaal bij elkaar, zoals de kop van de Afsluitdijk en in de Noordzee. "

VVD

"Dit is in strijd met de regelgeving van de Provincie. De gemeente houdt zich aan wet en regelgeving. Deze regelgeving is om het unieke friese landschap te behouden. De VVD ondersteunt dit."

FNP

"In ons fraaie open landschap passen geen nieuwe solitaire windmolens. Initiatiefnemers kunnen prima participeren in grote clusters op zee of elders en de opbrengst in eigen dorp of stad besteden. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Windmolens draaien niet op wind maar op subsidie. Windenergie kost Nederland jaarlijks met een zo'n 4,5 miljard euro. Een enkele molen bij een dorp is geen probleem en ook de bestaande dorpsmolens vinden wij geen bezwaar, maar het lijkt GemeenteBelangen-TotaalLokaal (GBTL) geen goed idee om elk dorp een windmolen te realiseren. GBTL zet liever in op zonne-energie. "

JONG

"Windmolens op land en in het IJsselmeer zijn subsidievreters!! Ze leveren helemaal niets op! Windmolens op zee zijn wél rendabel, die leveren geld op. Dus alle windmolens op land moeten weg en geen nieuwe windmolens op het IJsselmeer met van die nare lampjes. Dan jagen we de toeristen ook niet weg. "

26. Energiezuinige huizen

Op energiezuinige huizen moet de gemeente minder onroerendezaakbelasting (OZB) heffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Investeren in duurzaamheid en milieu moet lonen. "

GroenLinks

"."

D66

"D66 wil toe naar een samenleving waarin zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van schone en herwinbare energie. De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. dus energiebesparing. Inwoners die investeren in energiezuinige huizen en zo toewerken naar een, door D66 gewenste, energie neutrale gemeente moeten hiervoor beloond worden. De OZB is een prima instrument om hiervoor in te zetten. "

Partij voor de Bijstand

"Klopt: help mensen die het zelf doen."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Een van de speerpunten binnen het kader duurzaamheid, is het energiezuinig maken van alle woningen in onze gemeente. De gedachtegang is prima, maar het is administratief onmogelijk om onderscheid te maken in de OZB heffing. De OZB heffing is gebaseerd op de waarde van de woningen, niet op de mate van isolatie van de woningen. "

VVD

"Dit zou bewoners met oudere huizen enorm benadelen. Het is aan eigenaren zelf te kiezen voor het besparen op energiekosten door het isoleren van hun huis."

FNP

"Energiezuinige huizen betalen zichzelf terug. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"GemeenteBelangen-TotaalLokaal deelt het principe dat de vervuiler betaalt, maar acht de hoogte van de OZB afhankelijk maken van de mate waarin een woning energiezuinig is, zeer lastig meetbaar en dus niet realistisch. "

ChristenUnie

"De onroerendezaakbelasting is geen belasting op energieverbruik. Daarvoor is de energiebelasting. De ChristenUnie zet wel in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. We investeren in de toekomst van onze kinderen."

SP

"Bewoners moeten uiteraard profiteren van een energiezuinige woning. Dat gebeurt al door lagere energiekosten. Huurwoningen moeten goed geïsoleerd worden, zonder daarbij de huur te verhogen."

JONG

"Nee, natuurlijk niet! Als het huis energiezuinig is, betaal je al minder lasten. En volledig energieneutraal moet bij nieuwbouw verplicht de norm zijn vanaf nu!"

27. Luchthaven Lelystad

De gemeente moet zich verzetten tegen de groei van luchthaven Lelystad.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De aanvliegroutes van de vliegtuigen van en naar Lelystad mogen niet tot overlast van inwoners van onze gemeente leiden. "

FNP

"Dat vliegtuigen van Airport Lelystad laag over Súdwest-Fryslân gaan vliegen is onacceptabel en onnodig. Geluidsoverlast heeft negatieve gevolgen voor de natuur, stiltegebieden en het woongenot en welzijn van mensen. "

GroenLinks

"GroenLinks is tegen ongeremde groei van vliegvelden. En zeker tegen laagvliegende vliegbewegingen over onze gemeente."

SP

"Het economisch belang gaat niet boven natuur, milieu en welzijn. "

JONG

"De groei van het luchtverkeer moet sowieso ingeperkt worden, dus Lelystad met alle (geluids)problemen is helemaal niet nodig."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het is een feit dat er een verschuiving komt van vliegbewegingen van Schiphol naar Lelystad. De gevolgen voor onze gemeente met het oog op geluidoverlast vallen mee. De gemeente moet dit actief blijven volgen en waar nodig bijsturen. Verzet in de zin van 'er plat voor om groei te voorkomen', is niet aan de orde voor onze gemeente. "

VVD

"Luchthaven Lelystad biedt kansen voor Súdwest-Fryslân. De overlast moet beperkt blijven. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Luchthaven Lelystad biedt kansen en ook kansen voor Súdwest-Fryslân. Het deels verplaatsen van de activiteiten van Schiphol richting Lelystad levert werkgelegenheid en een betere ontsluiting van ook Súdwest-Fryslân op. Sommige activiteiten dragen wezenlijk bij aan de groei van de economie, transport en dus ook transport via de lucht is daar één van. "

ChristenUnie

"De gemeente Súdwest-Fryslân is primair geen partij, want de groei van luchthaven Lelystad is een landelijke keuze, die ook kansen voor wonen en werkgelegenheid biedt. De zorg voor overlast door nieuwe aanvliegroutes boven de gemeente is terecht en het is de taak van de gemeente om het Rijk hierop te wijzen."

D66

"We maken ons zorgen om de luchthaven Lelystad, maar zien ook de kansen die deze biedt. Luchthaven Lelystad kan een enorme impuls geven aan de werkgelegenheid in onze regio. Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat het wonen in rust en ruimte en de recreatiesector hier veel last van hebben. Daarom zetten wij ons in voor een herziening van de vliegroutes op korte termijn en een betrouwbaar onderzoek naar de gevolgen. "

Partij voor de Bijstand

"Werkgelegenheid is belangrijk."

28. Fietspaden

De gemeente moet meer investeren in fietspaden, ook als dat ten koste gaat van het geld voor autowegen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De veiligheid van fietsers gaat boven het belang van onderhoud van bestaande wegen. Bovendien: hoe meer fietspaden, hoe beter dit is voor milieu en ook voor de gezondheid van de fietsers. "

FNP

"De FNP geeft prioriteit aan goed onderhouden veilige fietspaden, in het bijzonder van en naar scholen. De gemeente Súdwest-Fryslân is een uitgestrekte plattelandsgemeente, daarom zijn juist hier fietspaden zeer belangrijk als route naar het werk, winkel en school. Bovendien genieten fietsers extra van ons fraaie landschap. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat het aantal nieuw aan te leggen fietspaden omhoog moet. Op die manier wordt zowel in veiligheid als toerisme geïnvesteerd. Als er moet worden gekozen, zijn fietspaden belangrijker dan autowegen."

GroenLinks

"Bewegen en fietsen is gezond en een schone manier van vervoer en vermindert autoverkeer. Bovendien is er een achterstand in goede en veilige fietspaden in onze gemeente. "

SP

"We willen onze mooie gemeente aantrekkelijk maken met goede en veilige fiets-, wandel-, ruiterpaden en vaarroutes. Het onderhoud van de wegen is nu goed genoeg. Nu investeren in de fietspaden. "

JONG

"Veiligheid voorop. Binnen onze gemeente is de fietser nog te vaak kwetsbaar. Meer fietspaden is goed voor iedereen."

Partij voor de Bijstand

"Fietsers hebben recht op een goed fietspad; veiligheid voorop."

Geen van beide

D66

"D66 wil dat mensen meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Wat D66 betreft wordt het netwerk van fietsverbindingen verbeterd. De gemeente moet een integraal fietspadenplan/fietspadenvisie ontwikkelen waarbij in het buitengebied meer aandacht moet komen voor fiets- en wandelpaden. Dit heeft een tweedelig doel: veiligheid en toerisme. Met betrekking tot deze veiligheid is het ook van het grootste belang dat autowegen goed onderhouden worden. Dus beide zijn belangrijk. "

Oneens

CDA

"Het CDA is het eens met het eerste deel van de stelling. Fietspaden worden door het alsmaar drukkere verkeer steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan de schoolgaande kinderen. Dat mag en kan echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze wegen. Grote investeringen om fietspaden aan te leggen vragen scherpe keuzes."

VVD

"De VVD wil veilige wegen en fiets- en ruiterpaden. De VVD wil meer investeren in fietspaden en ruiterpaden. De VVD wil ook meer investeren in wegen. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Een goede infrastructuur voor fiets en auto is belangrijk. Onze gemeente hoeft niet te kiezen tussen investeringen in fietspaden en investeringen in autowegen. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om het onderhoudsniveau van fietspaden en autowegen verder te verbeteren. "

29. Parkeren

Parkeren moet overal in de gemeente gratis worden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De lokale middenstanders hebben het met de komst van internet-winkelen een stuk moeilijker gekregen. Door parkeren gratis te maken, blijven winkelgebieden aantrekkelijk. Daarbij neemt, door betaald parkeren af te schaffen, de parkeeroverlast in de (voorheen gratis) woonwijken ook af. "

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Het digitaliseren van de parkeermeters kost €400.000,-. Ook het onderhoud van de meters en de personele inzet kost veel geld. Deze lasten kunnen wij de inwoners en bezoekers van onze gemeente besparen indien overal gratis kan worden geparkeerd. Ook in geval van gratis parkeren dient parkeren te worden gereguleerd en dient beleid te worden gehandhaafd. "

SP

"Door betaald parkeren in Bolsward en Sneek verplaatst de parkeerdruk zich naar de woonwijken. We moeten meer investeren in gratis parkeergelegenheid. Eventueel met blauwe zones voor kort parkeren. "

Partij voor de Bijstand

"Dat is goed voor het MKB. Je moet de klanten niet weg jagen met parkeergeld."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Met uitzondering van het parkeren in Sneek en Bolsward kan overal gratis worden geparkeerd. In Sneek en Bolsward worden tarieven gehanteerd die naar het centrum (de kern) toe oplopen. Dit voorkomt te lang parkeren en het te lang bezet houden van de parkeerplaatsen. Buiten het centrum van Sneek en Bolsward zijn voldoende gratis parkeerplaatsen. "

VVD

"Kort parkeren in het centrum moet aantrekkelijk zijn en dus goedkoop, om het winkelen te bevorderen. Parkeerplaatsen zijn schaars, dus is het terecht om een prijs te vragen voor het langer gebruik van parkeerplaatsen. "

FNP

"Met name in steden moet het parkeren van auto's goed georganiseerd worden. Lang parkeren aan de randen, betaald parkeren in de centra. Het parkeren van fietsen bij stations en carpoolplekken verdient veel meer aandacht."

ChristenUnie

"Betaald parkeren heeft een regulerende functie in het centrum van Sneek en Bolsward. De ChristenUnie wil dat instrument niet kwijt. Bij gratis parkeren wordt het centrum één grote parkeerplaats en raakt verstopt. De grotere parkeerterreinen, net buiten het centrum, moeten wel voldoende capaciteit hebben."

GroenLinks

"Gratis parkeren stimuleert om met de auto naar het centrum van steden te komen, met alle vervuiling en drukte van dien. Vaak is de fiets een goed alternatief."

D66

"Voor ondernemers en voor klanten zijn voldoende en bereikbare parkeerplaatsen van groot belang. D66 wil voor alle toeristische kernen van de gemeente gratis parkeerplekken bieden. De kosten van het parkeren in de binnenstad van Sneek en Bolsward blijven op hetzelfde (goedkope) peil. "

JONG

"Haal de auto uit het drukke stadscentrum, dus alleen daar betaald parkeren. Grote supermarkten en gratis parkeerplaats aan de rand van de stad met een shuttlebus naar het centrum. Is ook veel beter voor de verkeersveiligheid."

30. Sluis Afsluitdijk

Súdwest-Fryslân moet samen met andere gemeenten meebetalen aan een grotere sluis in de Afsluitdijk.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het is voor onze gemeente en voor de regio erg belangrijk dat er in de Afsluitdijk een nieuwe en grotere sluis komt. Bedrijven en daaraan gerelateerd de werkgelegenheid, profiteren daar enorm van. Denk aan de scheepsbouw, toeleverende bedrijven, etc. De gemeente Súdwest-Fryslân draag in de bouwkosten bij. De gemeente heeft al 1 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van de sluis. "

PvdA

"De grotere sluis op de Afsluitdijk is erg belangrijk voor onze werkgelegenheid (o.a. scheepswerven, recreatie). Daaraan willen we meebetalen, samen met alle andere gemeenten aan het IJsselmeer, de Provincie en vooral het Rijk. "

VVD

"De sluis is van de overheid. Het is voor de inwoners van belang dat onze ondernemers goed bereikbaar zijn."

FNP

"Een brede sluis in de afsluitdijk is een investering in werkgelegenheid en een impuls voor de economie in SWF."

GemeenteBelangen - Totaal Lokaal

"Het is ook voor Súdwest-Fryslân en de werkgelegenheid in Súdwest-Fryslân belangrijk de sluis in de afsluitdijk te vergroten. "

ChristenUnie

"De grotere sluis bij Kornwerderzand is bedoeld om werkgelegenheid in de regio vast te houden en te laten groeien. Onze gemeente heeft daar een groot belang bij en investeert daarom samen met anderen in dit project."

D66

"D66 is enthousiast over de plannen om van de Afsluitdijk een voorbeeld te maken van innovatieve duurzame maatregelen op het gebied van onder andere ecologie, energie, deltatechnologie en (eco)toerisme. D66 vindt dat deze ontwikkelingen bij kunnen dragen aan de sociaaleconomische versterking aan weerszijden van de Afsluitdijk. Het verbreden van de sluis zal een enorme impuls geven aan de werkgelegenheid in de scheepsbouw in onze gemeente. Dus meebetalen is logisch. "

SP

"Dit is belangrijk voor onze lokale economie en werkgelegenheid. Daar moet onze gemeente in investeren. "

Partij voor de Bijstand

"Ja, goed voor de werkgelegenheid."

Geen van beide

Oneens

GroenLinks

"Deze sluis is vooral interessant voor scheepsbouwers in de gemeente en kost veel geld. Dit soort megaprojecten heeft voor GroenLinks geen prioriteit. Liever investeren in kleinschalige projecten in dorpen en wijken."

JONG

"Dit is een landelijk probleem voor het landelijk goederenvervoer. Onze gemeente moet het hebben van de toeristen en die kunnen er wel door met hun kleine bootjes."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

CDA 0%overeenkomst
PvdA 0%overeenkomst
VVD 0%overeenkomst
FNP 0%overeenkomst
GemeenteBelangen - Totaal Lokaal 0%overeenkomst
ChristenUnie 0%overeenkomst
GroenLinks 0%overeenkomst
D66 0%overeenkomst
SP 0%overeenkomst
JONG 0%overeenkomst
Partij voor de Bijstand 0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Loketten gemeente Extra belangrijk

De gemeente hoeft niet in elk dorp een loket te hebben, veel diensten kunnen via internet.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is onmogelijk om in alle kernen gemeentelijke loketten in te richten en in stand te houden. Onze inwoners vragen een snelle dienstverlening met moderne middelen. Direct contact via de telefoon, snel internet waarbij vragen adequaat worden beantwoord en vergunningen snel worden verleend. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is onbetaalbaar en onnodig om in alle 89 dorpen en steden een loket in te richten. Paspoorten en rijbewijzen worden thuisbezorgd en mensen die persoonlijk contact willen krijgen een huisbezoek. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dienstverlenend zijn is het kernwoord. Maak zoveel mogelijk digitaal met de mogelijkheid van een huisbezoek voor mensen die moeite met internet hebben."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen combineren het bezoek aan een loket vaak met winkelen in Bolsward of Sneek. Steeds meer mensen maken gebruik van het digitale loket. Telefonisch contact en een persoonlijk gesprek is en blijft belangrijk."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "De meeste plaatsen in Súdwest-Fryslân hebben ook nu geen loket. Indien wij straks in elk dorp een loket zouden willen realiseren, betekent dat meer dan 89 loketten. Geheel onrealistisch. Niet het aantal loketten, maar de kwaliteit van de dienstverlening, dient voorop te staan. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt wel dat de toegankelijkheid van enkele onderdelen van de gemeentelijke organisatie beter moet. Een loket in elk dorp is daarvoor niet nodig. Het omgevingsloket moet naast een toetsende, ook een adviserende functie krijgen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeenteloketten in de oude zin hoeven niet overal te zijn. Wel alle vormen van goede bereikbaarheid en toegang tot gemeentelijke dienstverlening aandacht blijven geven."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat in de huidige samenleving veel gemeentelijke diensten digitaal geregeld kunnen worden via internet. Het digitaal loket van de gemeente moet verder uitgebreid en verbeterd worden.De privacy en digitale veiligheid van onze inwoners moet in dit geval natuurlijk maximaal beschermd worden. Er moet echter ook sprake kunnen zij van maatwerk. De gemeente moet aangepaste service leveren als de omstandigheden van de inwoners dat vragen. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Niet voor iedereen is internet een goede oplossing. Onze inwoners moeten altijd persoonlijk terecht kunnen bij de gemeente. In ieder dorp een loket is onmogelijk, maar de toegankelijkheid moet, bijvoorbeeld via de gebiedsteams, veel beter geregeld worden."

 • JONG: Eens
  Toelichting van de partij

  "En als het niet anders kan, komt de gemeente desnoods naar je toe. "

 • Partij voor de Bijstand: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hallo, denk aan de mensen boven de 60 jaar: geen internet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Budget wijken en dorpen Extra belangrijk

Alle wijken en dorpen in de gemeente moeten een eigen budget krijgen voor het organiseren van activiteiten en het onderhouden van het groen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan haar eigendommen zoals bermen en openbaar groen. Als wijken en dorpen het onderhoud zelf willen doen: prima. Dan wordt daarvoor een budget bepaald en uitgekeerd. Vooraf worden daar dan sluitende afspraken over gemaakt. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alleen als wijken en dorpen dit zelf willen en kunnen organiseren, dan moet dit mogelijk zijn. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit legt een grote verantwoording neer bij dorpen en wijken, terwijl dit een gemeentelijke taak is. Inwoners mogen wel zelf aangeven dat ze zaken zelf willen oppakken en daar afspraken over maken met de gemeente, maar dan gaat het initiatief uit van de inwoners. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ons motto is, geef mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheid en de middelen om de eigen leefomgeving zoveel mogelijk zelf vorm te geven. De gemeente blijft wel verantwoordlijk voor het onderhoud."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geld geven aan een dorp is niet mogelijk. Een gemeente kan geld geven aan een Dorpsbelang, maar niet iedereen is daarbij aangesloten. Dorpsbelangen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een dorp, maar kunnen alleen spreken namens een dorp indien alle inwoners daarbij zijn aangesloten en daarvan is vrijwel nooit sprake. Bovendien is het onderhouden van het openbare groen een van de redenen van het bestaan van een gemeente. Onderhoud van groen hoort bij de gemeente. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt een eigen budget voor wijken en dorpen goed passen bij een coöperatieve samenleving. Zo kan elke wijk of kern passend kiezen. Goed overleg is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast moet het mogelijk zijn om budgetten enkele jaren te kunnen sparen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel dingen kunnen heel goed door wijkbewoners worden gedaan. Voor elke wijk en dorp moet zo'n budget beschikbaar zijn, maar het mag geen verplichting worden."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De dorpen en wijken in steden zijn van groot belang voor de leefbaarheid. D66 wil inwoners een rol (blijven) geven bij het gezamenlijk bedenken van slimme oplossingen bij vernieuwingen en bij het inrichten van hun eigen (leef)omgeving. Om deze inzet en bereidheid om mee te denken en te doen extra te stimuleren, helpt een eigen budget. Daarnaast zal dit "eigen geld" de wijken en dorpen ook kunnen uitdagen om het anders en wellicht goedkoper te doen. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Groenonderhoud is wat ons betreft een taak van de gemeente. Budget voor het organiseren van activiteiten is een goed idee. "

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Groenonderhoud is een taak van de gemeente. En een actieve wijk of dorp kan haar activiteiten prima zelf regelen."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, dat willen ze zelf beslissen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Ombudsman Extra belangrijk

De gemeente Súdwest-Fryslân moet een eigen onafhankelijke ombudsman (m/v) krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een feit is dat er bij de gemeente relatief weinig klachten binnen komen. Klachten die de gemeente wel bereiken, worden snel en adequaat afgehandeld. Het is overbodig om een eigen ombudsman te benoemen. Bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan bovendien gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke cliënt ondersteuner. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een inwoner die spaak loopt tegen de regelgeving of besluitvorming van de gemeente, moet altijd onafhankelijk hulp kunnen krijgen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als iemand zich niet kan vinden in een beslissing van de overheid in Súdwest-Fryslân staan genoeg andere wegen open om bezwaar te maken. Iedereen kan bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Landelijke Ombudsman. "

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wie zich door het optreden van een ambtenaar benadeeld voelt, kan daarover aankloppen bij de betreffende dienst of directie, bij een wethouder, raadslid of cliëntenraad. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Indien burgers van mening zijn dat zij door de gemeente onjuist zijn behandeld, kan een onafhankelijk ombudsman uitkomst bieden. Evenals bij de Nationale Ombudsman dient een ombudsman (m/v) in Súdwest-Fryslân te gaan over zaken die niet ouder zijn dan één jaar en waarbij een beroep mogelijk is bij de rechtbank."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voorstander van een ombudsman (m/v) die voor de rechten van burgers opkomt. De inzet van de gemeente moet zijn dat een onafhankelijke ombudsman uiteindelijk overbodig is."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Overal kunnen fouten gemaakt worden. Ook in de vele contacten vanuit de gemeente met haar inwoners. Als men zich onjuist behandeld voelt, moet men altijd terug kunnen vallen op een onafhankelijke en gezaghebbende instantie."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente is voor D66 een belangrijk punt. In het contact tussen bewoners en gemeente gaat het meestal goed, maar soms niet. Verschillende gemeenten werken sinds enige tijd succesvol met een ombudsman. Deze ombudsman kan een onderzoek doen naar de klachten van inwoners over gedragingen van de gemeente en daar dan een oordeel over uitspreken. Het kan een gang naar de rechtbank voorkomen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ombudsman kan gevraagd en ongevraagd adviseren over de relaties tussen onze inwoners en de gemeente. Dit op een objectieve en onafhankelijke manier. Dit is toegankelijker dan de klachtencoördinator of de bezwarencommissie. "

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We hebben al een ombudsman. Wat zou een eigen ombudsman beter kunnen dan de al bestaande? Kost weer geld. Een goede ombudsman heeft juist een beetje afstand."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij voor de Bijstand heeft zelf gratis een ombudsman: Johan Spruit. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Preventief fouilleren Extra belangrijk

De politie mag in Súdwest-Fryslân niet preventief fouilleren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het belang van veilig wonen, werken en recreëren is het noodzakelijk dat de politie bevoegdheden heeft. Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat preventief fouilleren nodig is. Bij dat preventief fouilleren horen spelregels die nageleefd moeten worden. Dus als het moet, dan mag het. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De politie mag gewoon preventief fouilleren. Wij willen dit met oog op de veiligheid, met name bij grote evenementen, behouden. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang iemand geen gevaar is voor anderen of voor de samenleving, is er geen reden voor het fouilleren van mensen."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als er echt aanleiding toe is, is preventief fouilleren een goed middel om problemen te voorkomen. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Preventief fouilleren is prima indien daartoe aanleiding is. Iedereen die ooit heeft gevlogen, is bij Schiphol preventief gefouilleerd en heeft ook daar waarschijnlijk weinig moeite mee gehad. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast gebaseerd op onderzoek en ervaringen in de buurten. De ChristenUnie vindt de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij de analyse van veiligheidsproblemen en het stellen van prioriteiten van groot belang. Als de conclusie is dat preventief fouilleren hierbij past, vinden wij dat toelaatbaar, anders niet."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij evenementen of andere bijzondere omstandigheden moet dit mogelijk zijn. Zonder directe aanleiding en motivering (bijvoorbeeld zo maar op straat) zijn wij tegen preventief fouilleren."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 staat voor de individuele vrijheid van de mens, en is daarom tegen het inbreuk maken op de grondrechten van burgers. Preventief fouilleren moet de toets van privacy en effectiviteit doorstaan en er moet echt sprake zijn van een noodsituatie. D66 is van mening dat het huidige veiligheidsbeeld in SWF absoluut nog niet vraagt om preventief fouilleren, dus niet doen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen preventief fouilleren. Het heeft nauwelijks bewezen effect, wekt agressie op, werkt discriminatie in de hand en is een te grote belasting op de politie."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als dat nodig is, moet de politie die mogelijkheid hebben."

 • Partij voor de Bijstand: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel alleen als het nodig is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Cameratoezicht Extra belangrijk

De gemeente moet het cameratoezicht in het centrum van Sneek uitbreiden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is geen enkele reden het cameratoezicht in het centrum van Sneek uit te breiden. Het gaat prima met de veiligheid in de binnenstad van Sneek. Er is dan ook geen enkele noodzaak om meer cameratoezicht toe te passen, ook omdat dit om privacy redenen niet gewenst is. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sneek heeft een prettig en veilig uitgaanscentrum. Er hangen momenteel voldoende camera's, meer is niet nodig."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy en geeft deels een vals gevoel van veiligheid. Meer politie op straat verdient de voorkeur boven cameratoezicht."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Privacy is een groot goed. We werken niet mee aan meer camera's."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen-TotaalLokaal vertrouwt in mensen en vertrouwt in de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Cameratoezicht is prima daar waar dit noodzakelijk is en bijdraagt aan de veiligheid, maar het uitbreiden van cameratoezicht mag een doel op zich zijn."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie staat voor efficiënte inzet van toezicht. Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy). Cameratoezicht moet controleerbaar en beheersbaar zijn voor de gemeenteraad."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Tegen het algemeen plaatsen van camera's in de openbare ruimte. Privacy van burgers is belangrijk en het is de vraag of met meer camera's de veiligheid altijd gediend is. Voorkeur voor gerichte inzet van politie en handhavers."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bewakingscamera's kunnen een bijdrage leveren aan het handhaven van de openbare orde. D66 is echter van mening dat dit effect moet worden afgewogen tegen de privacy-inbreuk die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Dit betekent dat het nut van cameratoezicht aantoonbaar moet zijn. D66 vindt dat het huidige veiligheidsbeeld niet vraagt om uitbreiding van het bestaande cameratoezicht. Dus geen extra camera's. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht mag alleen worden ingezet wanneer de raad hier mee instemt. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een camera moeten er waarschuwingsborden worden geplaatst."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen op plaatsen waar het nodig is. En waarom alleen in Sneek??"

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is goed voor de veiligheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Inburgeraars Fries leren Extra belangrijk

De gemeente moet extra geld uittrekken om inburgeraars naast Nederlands ook Fries te leren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Inburgeraars moeten zich in de eerste plaats snel thuis voelen in Nederland en Súdwest-Fryslân. De Nederlandse taal is dan erg belangrijk. In die eerste fase wordt al erg veel gevraagd van nieuwkomers. Het is ongewenst dan ook nog een extra inspanning te vragen in de zin van: 'u moet nu ook de Friese taal leren'. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inburgering is bedoeld om nieuwe Nederlanders een zo goed mogelijke start in onze maatschappij te geven. De Nederlandse taal is daar erg belangrijk voor, die taal moeten ze goed beheersen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om mee te kunnen doen in de samenleving moet je de taal beheersen. In Nederland is dat ten eerste de Nederlandse taal. Als inburgeraars in Friesland ook het Fries willen leren, dan juichen we dat toe en kan de overheid daarbij helpen. Hiervoor hoeft geen extra geld te worden uitgetrokken."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederlands leren is voor inburgeraars al een flinke uitdaging. Uiteraard is iedereen vrij om de Fryske taal te gaan leren."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Inburgeren is niet eenvoudig en dit wordt nog moeilijker indien van inburgeraars wordt verwacht dat zij ook Fries spreken. GemeenteBelangen-TotaalLokaal zet extra geld dan liever in op een betere inburgering met één taal. Uiteraard is iedereen en dus ook inburgeraars van harte welkom om Fries te leren. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie staat voor (godsdienst-)vrijheid. De gemeente moet alle, van buiten Fryslân komende, nieuwe inwoners, waaronder inburgeraars, de gelegenheid bieden om het Fries te leren gebruiken. Meer geld is hiervoor niet nodig, het gaat om het “willen”."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit heeft voor ons wat betreft geld en aandacht geen prioriteit. Het is voor de nieuwkomers al lastig genoeg om snel het Nederlands onder de knie te krijgen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat al in de noodopvang gestart wordt met het leren van de Nederlandse taal en inburgering. Dat diploma's snel beoordeeld zullen worden en dat werkbeperkingen zoveel mogelijk worden opgeheven. Voor een inburgeraar is het altijd onzeker of ze in onze mooie provincie mogen/willen blijven. Vandaar dat D66 vindt dat er eerst ingezet moet worden op het begrijpen van de Nederlandse taal, inburgering en werkervaring zodat deze nieuwe Nederlanders snel zelfstandig kunnen worden. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fries is een officiële taal in onze gemeente. Wij hechten waarde aan de Friese taal en Friese culturele verworvenheden. Dit is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van onze gemeente en moet behouden worden. "

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Daar gaan we ons geld toch niet aan verkwisten."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ik vind de Friese taal heel goed, ook op school. Ik praat het niet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Illegalen opvangen Extra belangrijk

Súdwest-Fryslân moet mensen die illegaal in Nederland zijn opvangen en bed, bad en brood bieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente sluit aan bij het landelijk beleid waarin is afgesproken een basis te bieden in de vorm van tijdelijke opvang."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nederland heeft al acht gemeenten aangewezen die illegalen opvangen voor de bed, bad en brood regeling. Súdwest-Fryslân is niet één van deze gemeenten. Onze gemeente ondersteunt alle vluchtelingen in het AZC in Sneek en iedereen die met een verblijfsstatus in onze gemeente komt wonen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is in strijd met de wet, de VVD wil dat de gemeente zich aan de wet houdt. Mensen die illegaal, in strijd met de wet, in Nederland verblijven, moeten Nederland zo snel mogelijk verlaten."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niemand komt aan de kant te staan. Kinderen en volwassenen in nood moeten geholpen worden. Dat is een mensenrecht. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het bieden van bed, bad en brood is het minimale wat wij kunnen doen voor mensen die in onze gemeente verblijven. We kunnen, mogen en willen iemand die hier illegaal verblijft niet zijn mensenrechten ontnemen. Bed, bad en brood is niet alleen een minimale fatsoensnorm maar behoort tot de rechten van ieder mens! "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Súdwest-Fryslân vinden we het niet goed dat er mensen zonder eten op straat slapen. Soms komen mensen klem te zitten in het systeem en dat noemen we dan illegaal. De ChristenUnie vindt bed, bad en brood een minimale levensbehoefte voor iedereen die in onze gemeente verblijft."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook 'illegale' mensen blijven mensen. We moeten voorkomen dat men verdwijnt in een crimineel circuit"

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niemand hoort in Nederland, dus zeker niet in SWF, op straat te slapen. Crisis- en noodopvang moet daarom goed geregeld zijn. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid. We moeten dus op zijn minst in de basisbehoeften voorzien. "

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, natuurlijk niet! Iemand die illegaal is, moet opgepakt worden. Dan bedenken mensen zich wel en zullen ze weg gaan of niet meer komen. En kunnen mensen niet terug? Dan het land van herkomst net zo lang straffen tot ze zich bedenken."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Klopt: zijn wel mensen. Bed en brood is minimaal."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Kleinere opvangcentra Extra belangrijk

In plaats van het grote asielzoekerscentrum (AZC) in Sneek moeten er kleinere opvangcentra komen, verspreid door heel Súdwest-Fryslân.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het AZC in Sneek voldoet volledig aan de verwachtingen. Er is geen enkele reden om over te gaan tot kleinere opvangcentra. Bovendien heeft dit AZC Sneek erg veel draagvlak."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het huidig AZC in Sneek is een prima opvanglocatie dichtbij scholen, winkels en op loopafstand van de binnenstad. Dit hoeft niet te verdwijnen of vervangen te worden dor nieuwe kleine locaties. Wij vinden dat bovendien zonde van het geld. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het versnipperen van asielzoekerscentra maakt het onnodig duur en zal op vele plaatsen tot weerstand leiden."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de huidige situatie is de centrale opvang van vluchtelingen een goede keus. In of bij een AZC moeten goede voorzieningen zoals een school en winkels aanwezig zijn. We staan open voor lokale initiatieven. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen-TotaalLokaal is voor kleine opvangcentra, maar nu de opvang in Sneek goed functioneert, is er geen aanleiding de bewoners daarvan nu alsnog over Súdwest-Fryslân te verspreiden, zolang zij gebruik maken van het AZC. Zodra duidelijk is dat zij voor langere tijd in Nederland mogen verblijven, verdient het uiteraard de voorkeur voor meer spreiding te zorgen. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het tijdelijke AZC in Sneek is nog helemaal nieuw en zou nu niet vervangen moeten worden. Dat is kapitaalvernietiging en doet geen recht aan het zorgvuldige proces met bewoners. Onze eerste voorkeur voor kleinschalige opvang om de integratie te bevorderen, blijft staan."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kleinere centra hebben een lagere drempel voor omwonenden, waardoor inbedding en integratie in de sociale omgeving vaak makkelijker gaat."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van kleinere opvangcentra. Meerdere en kleinere opvangcentra kunnen op meer draagvlak rekenen bij de bevolking. Daarnaast kom het de integratie ook ten goede omdat de inburgeraars sneller en directer in contact komen met hun omgeving. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen dat vluchtelingen zo snel mogelijk onderdeel uitmaken van onze samenleving. Daarom vinden we dat vluchtelingen op een kleinschalige, leefbare en veilige manier opgevangen moeten worden binnen onze hele gemeente. Dat moet altijd in goed overleg met de buurt."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, natuurlijk niet! Nederland moet af van asielzoekers. Noodopvang is prima voor oorlogsvluchtelingen, die moeten we zelfs nog meer helpen. Maar als de oorlog voorbij is, houdt ook de opvang op. Dus helemaal geen asiel meer geven! Het wordt natuurlijk wel anders als de oorlog te lang duurt."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verspreiden: kleine is beter. 5/10/20/per locatie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Vluchtelingen Extra belangrijk

Súdwest-Fryslân moet meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning opnemen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op basis van afspraken binnen Nederland vangt onze gemeente voldoende vluchtelingen op. Als het nodig is, als de vraag komt om meer vluchtelingen op te nemen, dan is de gemeente daartoe bereid. Het aanbod is nu overigens minder dan de opgave, met andere woorden, er is nog ruimte. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij nemen elk jaar mensen met een verblijfsvergunning op in onze gemeente. Daarnaast hebben we ook nog een AZC in Sneek. Wij voldoen hiermee ruimschoots aan de door het Rijk gestelde doelen. Nog meer vluchtelingen opnemen is niet nodig."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Súdwest Fryslân moet voldoen aan de afspraken met en de regels van het rijk. De gemeente hoeft niet meer te doen dan dat."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In onze grote gemeente is ruimte voor meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Vluchtelingen hebben recht op een goede opvang. Ook Súdwest-Fryslân dient daaraan een bijdrage te leveren. Uitgangspunt blijft dat de inspanning om vluchtelingen op te vangen gelijkmatig over de verschillende gemeenten in Nederland dient te worden verdeeld. Het is geen kwestie van meer of minder maar van een evenwichtige verdeling over Nederland."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet tenminste de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen. Vervolgens willen we kijken naar meer mogelijkheden om vluchtelingen te helpen. De gemeente moet daarbij bewaken, dat het huisvesten van statushouders niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat ons land meer vluchtelingen moet opnemen, Belangrijk is wel dat vanaf dag 1 direct gestart moet worden met integratie. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle statushouders moeten zo snel mogelijk geschikte woonruimte krijgen. We moeten investeren in meer woningen om iedereen een plek te geven. "

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Aan vluchtelingen moet geen permanente verblijfsvergunning meer worden gegeven. We moeten wel meer vluchtelingen opnemen met een tijdelijke verblijfsvergunning, die ook weer weg gaan als de oorlog in het eigen land is afgelopen; die gaan dan hun eigen land weer opbouwen."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Klopt: er kan wel 1% in de gemeente help."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Onroerendezaakbelasting Extra belangrijk

De onroerendezaakbelasting (OZB) moet omlaag.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met de OZB wordt een deel van de uitgaven van de gemeente bekostigd. De OZB-tarieven in onze gemeente zijn, gespiegeld aan andere gemeenten in Fryslân, zeer redelijk. Een lagere OZB leidt tot bezuinigingen, immers er komt dan minder geld binnen. Het CDA wil daarom de OZB niet verlagen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat mensen zo weinig mogelijk belasting betalen en hun geld aan andere dingen kunnen besteden. Dit geldt ook voor de OZB. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners en bedrijven betalen veel aan het bezit en gebruik van huizen en gebouwen. Dit mag van ons minder zijn. De VVD is voor lage belastingen en heffingen."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om alle belangrijke dagelijkse taken uit te voeren, is de gemeente mede afhankelijk van de OZB. Deze mag niet meer stijgen dan de inflatie."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "De verontreinigingsheffing dient bij wet kostendekkend te zijn. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor de ChristenUnie is een gezond financieel beheer een belangrijk uitgangspunt. Tegelijk willen we zo laag mogelijke lasten voor burgers en bedrijven. De OZB is één van de instrumenten, waarmee we onze gemeenschappelijke doelen willen bereiken."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks gaat niet altijd voor de populaire standpunten zoals belastingverlaging. De OZB is bij ons niet overdreven hoog en vormt een belangrijke inkomstenbron om voorzieningen in stand te houden. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De inkomsten uit belastingen worden gebruikt om voorzieningen in de gemeente te betalen. De financiën van de gemeente SWF zijn goed op orde na jaren van financieel zwaar weer. Wat D66 betreft is de hoogte van de huidige OZB redelijk. Het huidige peil van gemeentelijk voorzieningen, wegen, fietspaden, schoolgebouwen enzovoort kan op deze manier op dit niveau blijven bestaan. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor lastenverlichting voor onze inwoners. Wel vinden we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ook willen we dat de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen veel eenvoudiger wordt."

 • JONG: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "De mensen hebben het al zwaar genoeg."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Startende ondernemers Extra belangrijk

Startende ondernemers hoeven de eerste drie jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB) te betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op het eerste oog lijkt dit redelijk. Het is echter niet eerlijk om verschil te maken tussen startende ondernemers en 'al langer draaiende bedrijven'. Bestaande bedrijven houden soms met moeite het hoofd boven water, terwijl jonge bedrijven meteen al goed draaien. Bovendien geeft dit een forse administratieve last. Als voorbeeld: vaak worden panden gehuurd. Wie krijgt dan de korting?"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het opstarten van een bedrijf is moeilijk. Door de eerste drie jaar geen OZB te heffen kan de ondernemer zijn geld volledig in het bedrijf steken. Hierdoor is de kans groter dat de ondernemers de eerste moeilijke jaren overleeft en het bedrijf succesvol wordt. Dit is goed voor de werkgelegenheid. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat mensen makkelijk een eigen bedrijf moeten kunnen starten. Het verlagen van OZB is niet een juist instrument. Dit leidt tot vervalsing van concurrentie met bestaande ondernemers. De VVD wil startende ondernemers vooral helpen door regelgeving te vereenvoudigen en bureaucratie te verminderen."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De belastingdienst heeft reeds diverse regelingen voor startende ondernemers. De FNP kiest liever voor het soepel bestemmen van vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen aan startende ondernemers. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onroerendzaakbelasting is alleen van toepassing op ondernemers die beschikken over een bedrijfspand. Het is onterecht ondernemers met een bedrijfspand te bevoordelen ten opzichte van ondernemers die geen gebruikmaken van een bedrijfspand of een bedrijfspand huren. Bovendien hoort een gemeente terughoudend te zijn met voeren van inkomenspolitiek. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat er voldoende financiële maatregelen zijn om startende ondernemers te stimuleren. Om deze groep wel verder te stimuleren, zet de ChristenUnie in op minder gemeentelijke regels en het stimuleren van onderlinge verbindingen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Startende ondernemers kunnen zeker wel gesteund worden met maatregelen, maar via de belastingen/OZB lijkt ons geen goede optie."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van maatregelen om startende ondernemers te interesseren voor vestiging in de gemeente en hen de helpende hand te bieden bij het vinden van een geschikte vestigingsplaats. De rol van de gemeente is dus aan de ene kant het faciliteren en informeren van startende ondernemers maar ook een financiële impuls, geen OZB gedurende de eerste drie jaar, kan een belangrijke impuls geven aan een gezonde start. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er kan een groot verschil zijn tussen startende ondernemers. We willen geen algemene vrijstelling voor startende ondernemers; maatwerk moet mogelijk zijn. De regeling voor kwijtschelding moet ruimhartig worden toegepast. "

 • JONG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hoe meer starters, hoe beter: werkgelegenheid!"

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Startende ondernemers moet je helpen en ondersteunen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Toeristenbelasting Extra belangrijk

Súdwest-Fryslân moet de toeristenbelasting afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente is gastvrij en heeft veel voorzieningen die door eigen inwoners en toeristen (gasten) worden gebruikt. Onderhoud aan al die voorzieningen zoals havens, fietspaden en vaarwegen, is duur en het is logisch dat voor dat onderhoud een bijdrage in de vorm van toeristenbelasting wordt gevraagd. Met die middelen wordt de kwaliteit van de voorzieningen gewaarborgd. Vergeleken met andere gemeenten is het tarief van SWF overigens redelijk. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met toeristenbelasting betalen we voorzieningen voor toeristen zoals haven- en recreatievoorzieningen. Wij vinden het terecht dat toeristen mee betalen aan de voorzieningen waar ze gebruik van maken, en niet dat onze eigen inwoners dit betalen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristen in de gemeente maken ook gebruik van de lokale voorzieningen. Hiervoor mag best een bijdrage worden gevraagd. De hoogte hiervan dient echter wel beperkt te blijven."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristenbelasting is bestemd voor het aanleggen en onderhouden van vaarwegen, havens, kades, fietspaden, wandelroutes enz. Daar mag de toerist zelf aan bijdragen. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Betalen van belasting en dus ook toeristenbelasting is misschien niet leuk, maar ten opzichte van andere gemeenten betalen toeristen relatief weinig toeristenbelasting, terwijl de gemeente veel investeert in recreatie en toerisme en promotie daarvan. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De toeristenbelasting wordt ingezet om als gemeente een goed gastheer voor toeristen te zijn. Dat willen we behouden en stimuleren."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er mag van toeristen een bijdrage gevraagd worden. Opbrengsten wel volledig aanwenden voor toeristische en recreatieve voorzieningen."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "SWF moet een optimale gastvrije gemeente zijn. D66 wil dat de gemeente, in samenwerking met Stichting Regio Marketing Zuidwest Friesland en andere belanghebbenden, een onderzoek doet naar het belang van toerisme in SWF, een kosten-batenanalyse. Zo kunnen we het beleid aanscherpen. Sommige gemeenten boeken goede resultaten met de afschaffing van toeristenbelasting, wellicht is dit ook voor ons een optie. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen het verhogen van de toeristenbelasting. Toerist zijn moet in onze gemeente betaalbaar blijven. De toeristenbelasting is geen melkkoe, maar ook bij verhuur via bijvoorbeeld AirBnB dient toeristenbelasting betaald te worden."

 • JONG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de ondernemers in onze gemeente en dus ook heel goed voor de werkgelegenheid. "

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Laat de toeristen maar komen en geen belasting; dat houdt ze weg."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Armoedebestrijding Extra belangrijk

Er moet meer geld naar de bestrijding van armoede in de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er moet meer en een betere voorlichting komen op de armoede bestrijding. En er moet een vereenvoudiging van het systeem van toeslagen en formulieren komen. Onze gemeente moet een beleid hanteren dat, wanneer een inwoner het zelf niet redt, de gemeente er alles aan moet doen om samen met de betrokkene tot een oplossing te komen. Dit is de zorgplicht van de gemeente. Extra budget is dan één van de oplossingen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zolang er armoede bestaat zullen we dit bestrijden, vooral als het kinderen betreft. Eén op de negen kinderen groeit nu op in armoede, dat accepteren we niet! "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is genoeg geld beschikbaar voor het bestrijden van armoede. Het geld voor armoede beleid kan efficienter en doelmatiger worden besteed."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niemand komt aan de kant te staan. Mensen helpen mag wat kosten. De FNP is een gemeenschapspartij met begrip en wederzijds respect tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "De decentralisatie van de zorg en daarmee het overhevelen van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten was en is feitelijk een grote bezuinigingsmaatregel. Deze bezuinigingen hebben een aanzienlijke financiële impacht gehad, maar maakte het soms ook mogelijk efficiënter om te gaan met zorggelden. Desondanks zijn er in Súdwest-Fryslân nog te veel mensen die gebruikmaken van de voedselbank, is er nog veel stille armoede en zijn er nog te veel mensen met schulden die wachten op hulp. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat er een integraal totaalplan tegen armoede moet komen. Als dat extra middelen vraagt, willen wij investeren. Een integrale aanpak nu betaalt zich later terug, doordat er minder schuldhulpverlening nodig zal zijn. Zo wil de ChristenUnie de problemen aanpakken."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fatsoen van een samenleving kun je afmeten aan hoe men met de zwaksten omgaat."

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Constante geldzorgen zorgen ervoor dat mensen op lange termijn steeds verder afglijden en steeds moeilijker zelfstandig hun leven weer op de rit kunnen krijgen. D66 wil daarom inzetten op passende ondersteuning. Het doel hierbij is mensen (weer) naar een zelfstandige positie toe te helpen. Bijzondere aandacht moet er zijn voor kinderen die in armoede leven. D66 is van mening dat er voldoende budget is voor armoedebestrijding maar dat er meer aan maatwerk en preventie gewerkt moet worden. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel regelingen voor armoedebeleid zijn in de afgelopen jaren afgeschaft. Er zijn steeds meer mensen met schulden. Daar moet meer in geïnvesteerd worden."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Armoede bestrijd je niet door maar weer meer geld te geven. Zet mensen aan het (vrijwilligers)werk en laat ze geen geld uitgeven. In Nederland hoeft niemand arm te zijn. "

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Armoede is heel erg. De gemeente moet meer helpen. Minima moet 450 euro zijn netto per jaar. De inkomenstoeslag mag wel 1250 euro netto per jaar."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Basisinkomen Extra belangrijk

Súdwest-Fryslân moet experimenteren met een basisinkomen voor alle mensen met een uitkering.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland loopt een aantal beperkte experimenten op het gebied van het basisinkomen. Die hebben niet tot succes geleid. Bovendien is er nog geen landelijk beleid. Er is dan ook geen reden om over te gaan op een basisinkomen. Het is wel nodig hulp te bieden bij de aanvragen om in aanmerking te komen voor een uitkering cq. een voorziening. Daar moet meer aandacht voorkomen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben nu een ingewikkeld sociaal systeem. Door dit te vereenvoudigen met een basisinkomen besparen we op onnodige bureaucratie en de kosten voor ambtenaren. Wij willen dit experiment aan gaan. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een uitkering is een vangnet, geen hangmat. Mensen moeten zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Een basisinkomen is teveel een blanco check om in de uitkering te blijven hangen. Daarnaast heeft de VVD twijfels bij de betaalbaarheid van een basisinkomen voor iedereen."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De overheid moet een basissalaris serieus onderzoeken. Op termijn verdwijnen er veel banen, dan is een basissalaris een solidair alternatief."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Omdat er al in verschillende gemeenten wordt geëxperimenteerd met het verstrekken van een basisinkomen, is er geen toegevoegde waarde hiermee ook in Súdwest-Fryslân te gaan experimenteren. Zodra er duidelijkheid is over de meerwaarde van een basisinkomen in andere gemeenten, kunnen wij de discussie aangaan om te kijken of een basisinkomen ook binnen onze gemeente moet worden ingevoerd. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt het te vroeg om te spreken van een basisinkomen, omdat het systeem van uitkeringen nu gebaseerd is op voorwaarden. De ChristenUnie zet daarom in op een basisbeurs, waarmee mensen opnieuw kunnen investeren in hun toekomst en waarbij minder nadruk ligt op verantwoording."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Nodig om mensen te activeren, zonder dat we meteen gaan straffen of geld inhouden"

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat inzet en prestatie moeten worden beloond. Daarom is het belangrijk dat "niet-kunners" ondersteund worden met een sociaal vangnet, maar "niet-willers" geprikkeld worden om te werken. Wie onderdeel is van de samenleving, moet daar ook een bijdrage aan leveren. Een basisinkomen zet dit in principe op zijn kop en biedt rechten zonder plichten. Iemand die geen bijdrage levert, krijgt wel een deel van wat anderen tot stand brachten dankzij individuele inzet, ambitie en talent. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen échte sociale zekerheid zonder dwang en drang. Een basisinkomen voor iedereen is daarvoor geen oplossing."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, natuurlijk niet! Een uitkering is al een basisinkomen. Mensen met een uitkering moeten verplicht worden een serieuze tegenprestatie te leveren, of van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig te zijn op een locatie van de gemeente. Dus juist werk als basis! Er is nog zoveel te doen!"

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "1250 euro netto per maand; alleenstaande 1750 euro netto per maand; gehuwden = 100% het minimum loon en niet 70 %."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Werken bij uitkering Extra belangrijk

In Súdwest-Fryslân hoeven mensen niet te werken als tegenprestatie voor hun uitkering.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Iedereen krijgt nu een persoonlijke coach waarbij samen met de klant wordt bepaald of een tegenprestatie mogelijk is. Er zijn situaties waarbij een tegenprestatie niet mogelijk is, zoals bij mantelzorgers. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werken moet normaal betaald worden, dus ten minste met een minimumloon. Wij willen iedereen aan het werk helpen tegen een normaal salaris, maar zijn tegen het verplicht aan het werk stellen van mensen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een uitkering is een vangnet, waarbij mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen moeten komen te staan. Ook van mensen met een uitkering mag een bijdrage gevraagd worden aan de samenleving."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met name vrijwilligerswerk is een prima tegenprestatie voor een uitkering. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen wil graag een baan en in zijn eigen inkomen en het inkomen van zijn gezin voorzien. Niemand gaat naar school om later werkeloos thuis te zitten. GemeenteBelangen-TotaalLokaal (GBTL) zet in op werk en voor degene die (tijdelijk) geen werk kunnen vinden vanwege een gebrek aan banen, vanwege hun leeftijd of vanwege een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben recht op een uitkering. Een tegenpresatie is daarbij niet eerder verplicht gesteld en wat GBTL betreft blijft dat zo. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als de gemeente mensen via een uitkering helpt, mag een eerlijke tegenprestatie naar de maatschappij worden verwacht. Dat kan met betaald of vrijwillig werk zijn. Er wordt altijd naar de persoonlijke situatie gekeken en bepaald wat mogelijk is. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat inzet en prestatie moeten worden beloond. Daarom is het belangrijk dat "niet-kunners" ondersteund worden met een sociaal vangnet, maar "niet-willers" geprikkeld worden om te werken. Wie onderdeel is van de samenleving, moet daar, binnen de mogelijkheden die iemand heeft, ook een bijdrage aan leveren"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn tegen de tegenprestatie. Dit "iets terug doen voor je uitkering" leidt nergens toe. Werken moet lonen; werken met behoud van uitkering willen wij niet in onze gemeente. Werk wordt betaald volgens CAO-loon of ten minste het minimumloon. Eerlijk werk voor eerlijk loon!"

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, natuurlijk niet! Precies andersom! Er is nog zoveel te doen in bijvoorbeeld de ouderenzorg of de groenvoorziening. Als je je niet serieus inzet, krijg je ook geen uitkering. "

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Slavernij is in het jaar 1885 afgeschaft: dom tegenprestatie"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Minimumloon voor tegenprestatie Extra belangrijk

Mensen die als tegenprestatie voor hun uitkering moeten werken, moeten daarvoor het minimumloon krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Per persoon wordt met een (persoonlijke) coach bekeken of men een tegenprestatie kan leveren. Sommige mensen kunnen dat niet omdat die bijvoorbeeld mantelzorger zijn. Het CDA kiest voor de menselijke maat en maatwerk. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk moet altijd eerlijk betaald worden. Dus ook mensen die werken op een werkervaringsplaats of 'werken als tegenprestatie' moeten een normaal salaris ontvangen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een uitkering werken om werkervaring op te doen. Werkervaring is nodig om zo snel mogelijk weer een baan te krijgen. De vergoeding voor dit werk hoeft niet meer te zijn dan de uitkering. "

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De tegenprestatie moet altijd maatwerk zijn, de persoon moet er zich mee ontwikkelen voor de arbeidsmarkt."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedreen die werkt, heeft recht op een minimale vergoeding. Deze vergoeding hoort minimaal gelijk te zijn aan het minimumloon. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als de gemeente mensen via een uitkering helpt, mag een eerlijke tegenprestatie worden verwacht. Het is niet altijd mogelijk om daar de waarde van het minimum loon aan toe te kennen. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op het ontwikkelen van kennis en talenten van mensen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als er éénzijdig een tegenprestatie wordt opgelegd, dan moet men ook 'loon naar werken' betaald krijgen."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De maatschappelijke tegenprestatie in de bijstandswet is niet nodig voor iemand die er alles aan doet om een baan te vinden. De gemeente moet maatwerk verrichten. De tegenprestatie mag de re-integratie niet in de weg staan en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Dat laatste is de reden dat niet gekozen wordt voor een verplicht minimumloon. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn tegen de tegenprestatie. Dit "iets terug doen voor je uitkering" leidt nergens toe. Werken moet lonen, werken met behoud van uitkering willen wij niet in onze gemeente. Werk wordt betaald volgens CAO-loon of ten minste het minimumloon. Eerlijk werk voor eerlijk loon!"

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, natuurlijk niet! Minimum loon is voor echt werk. Een tegenprestatie is geen baan maar een voorwaarde om een uitkering te krijgen. Er is nog zoveel te doen in bijvoorbeeld de ouderenzorg, de groenvoorziening, op school, of in de mantelzorg."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Klopt, geen discriminatie. Minimumloon 100% dat is een eerlijk basisinkomen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Onderhoud sportvoorzieningen Extra belangrijk

Sportverenigingen moeten hun gebouwen en terreinen voortaan zelf onderhouden. Hiervoor krijgen ze dan geld van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sportverenigingen zijn essentieel in onze gemeente. Naast het sporten in het belang van ontspanning en ontmoeting, is het logisch dat de gemeente deze basisvoorzieningen onderhoudt. Dit is en blijft een gemeentelijke kerntaak. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sportverenigingen weten zelf het beste wat nodig is voor hun gebouwen en terreinen. Als zij zelf het onderhoud doen en daarvoor het benodigde geld ontvangen, kunnen zij sneller en slimmer handelen. Dit komt het niveau van de sportvoorzieningen ten goede."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sportverenigingen zouden zelf verantwoordelijk moeten zijn voor hun gebouwen en terreinen. Eventueel kunnen sportverenigingen gezamenlijk het onderhoud regelen. De gemeente kan financieel bijdragen in het kader van het sportbeleid, maar dan voor alle verenigingen op basis van dezelfde afspraken. "

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Sportverenigingen zijn goed in het organiseren van sport. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud, ook op de lange termijn. Eigen initiatieven voor onderhoud zijn altijd bespreekbaar."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het maakt voor de gemeente weinig verschil of er door de gemeente kosten worden gemaakt voor onderhoud van de gebouwen en terreinen of dat de gemeente direct geld geeft aan een vereniging, die vervolgens het onderhoud van gebouwen en terreinen in eigen beheer regelt. Belangrijk is wel dat alle verenigingen een gelijkwaardige bijdrage van de gemeente ontvangen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sportverenigingen moeten, wanneer ze eigen gebouwen en velden hebben, een budget krijgen, waarmee ze creatief aan de slag kunnen of alsnog kunnen kiezen voor het inkopen van dit onderhoud bij de gemeente of bedrijven. Deze verantwoordelijkheid geven we graag aan de prachtige sportverenigingen die onze gemeente rijk is."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is niet voor het eenzijdig opleggen van deze maatregel. Sportverenigingen mogen kiezen of ze dit in eigen beheer willen doen of door de gemeente willen laten uitvoeren."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil inwoners en organisaties een rol blijven geven bij het gezamenlijk bedenken van slimme oplossingen. Dit geldt ook voor sportverenigingen. De verenigingen die deze uitdaging aan willen gaan, krijgen de kans om hun gebouwen en terreinen zelf te onderhouden met budget van de gemeente. Op deze wijze worden ze zelf verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering, waarbij wellicht andere, slimmere ideeën om dit voor elkaar te krijgen, aangeboord kunnen worden. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat onderhoud van gebouwen en terreinen de verantwoordelijkheid is van de gemeente. We vinden het wel beter om de verenigingen daar voldoende eigen budget voor te geven in plaats van dat de gemeente het onderhoud doet. De verenigingen kunnen zelf het beste bepalen hoe het onderhoud moet worden uitgevoerd."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is nu juist een taak voor de gemeente."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is goed."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Tekorten zorg Extra belangrijk

Tekorten in de zorg moet de gemeente uit de algemene middelen aanvullen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het erg belangrijk dat de zorg leidend is en niet de budgetten (het geld). Als er tekorten zijn moet de gemeente binnen de begroting geld vrij maken voor de zorg. Op die manier wordt altijd en structureel goede zorg geboden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de PvdA is de zorgvraag altijd leidend en volgt het benodigde geld daarna. Alle inwoners moeten die zorg ontvangen die ze nodig hebben. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij een goed begrotingsbeleid zouden er geen tekorten moeten zijn. De gemeenteraad moet keuzes maken over budgetten voor de zorg. De gemeenteraad kan naast het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt, extra geld voor de zorg uittrekken. De VVD vindt dat de gemeenteraad dit pas moet doen als een goed georganiseerde zorg niet aan de kwaliteitseisen kan voldoen."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zorg is leidend, budget volgend. De FNP heeft ingestemd met het betalen van tekorten in de zorg uit de algemene middelen. Kleinschalige zorg past wat ons betreft beter bij onze gemeente dan grote zorgorganisaties."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zorg leidend, niet de financiële middelen. Het kan niet zo zijn, dat iemand geen zorg van de gemeente ontvangt, omdat het budget niet toereikend is. Voorstaande neemt niet weg dat de gemeente verantwoord om moet gaan met financiën en dus ook met de financiële middelen in de zorg. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "In Súdwest-Fryslân is de benodigde zorg maatgevend en niet het budget. Mens gaat boven geld. Als het budget niet uitkomt, dan moet de gemeente dit uit algemene middelen aanvullen én tegelijk bij de landelijke overheid pleiten voor een extra uitkering uit het gemeentefonds."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is zeer belangrijk om goede zorg te leveren. Zorg die nodig is (indicatie), moet hoe dan ook worden geleverd. Goede zorg is leidend, budget is volgend."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor D66 geldt: budget volgt zorg. In veel gemeenten voert het streven naar efficiëntie, of het terugdringen van de kosten, de boventoon. D66 wil van SWF de gemeente maken waar doeltreffendheid de kern vormt. Dus het bieden van de juiste ondersteuning, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste persoon en toegesneden op de behoefte van de inwoner. Maatwerk. We maken ons hard voor het terugdringen van onnodige bureaucratie en nemen de behoeften van mensen als uitgangspunt"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geld voor de zorg moet naar de zorg. De gemeente moet zich ten allen tijde aan haar zorgplicht houden. Tekorten moeten opgevangen worden."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De zorg moet voldoende geld krijgen om zich te kunnen bedruipen. De gemeente kan wel helpen door extra handen te leveren: stagiaires en mensen met een uitkering."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Klopt: geld is er genoeg."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Gegevens koppelen Extra belangrijk

Om problemen te signaleren, moet de gemeente gegevens over burgers zo veel mogelijk koppelen, ook als dat ten koste gaat van de privacy.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet uiterst voorzichtig en zeer terughoudend zijn met het verstrekken van gegevens van onze inwoners aan anderen (derden). De landelijke wetgeving en richtlijnen hierover moet nadrukkelijk worden nageleefd. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Privacy is erg belangrijk. Het onnodig koppelen van gegevens kan misgaan met verstrekkende negatieve gevolgen voor inwoners. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is in strijd met de privacy. Als er geen gevaar voor anderen of de samenleving is, is er geen reden voor inbreuk op de privacy."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gegevens van burgers koppelen mag niet ten koste gaan van hun privéleven. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoewel 99,9% van de mensen niets heeft te verbergen, is dat nog geen reden om zoveel mogelijk gegevens aan elkaar te koppelen. We kunnen ook meer misdaden oplossen indien we van iedereen een DNA-profiel opslaan, maar ook daarvoor is geen meerderheid. Privacy is een groot goed en moet een groot goed blijven. De gemeente dient dus zeer terughoudend te zijn met het koppelen van gegevens van haar burgers. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor het goed invullen van de wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Om snel de juiste zorg te kunnen leveren zijn koppelingen, binnen de mogelijkheden van de wet, nodig. De ChristenUnie stimuleert De Friese Verwijsindex als hulpmiddel voor afstemming tussen professionals in de zorg."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt privacy belangrijk en twijfelt sterk aan de effectiviteit van dit soort grote databases. Ook kunnen gegevens in verkeerde handen vallen en kan misbruik plaatsvinden door mensen die wel toegang hebben. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Door toenemende dataregistratie en voortschrijdende techniek staat de privacybescherming van onze inwoners onder druk. D66 vindt dat verschillende dossiers dus niet zonder toestemming van individuele inwoners gekoppeld mogen worden en dat de inwoners altijd hun eigen data moeten kunnen inzien en corrigeren. Persoonsgegevens zijn eigendom van het individu, niet van de overheid. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente mag geen digitale gegevens van personen delen met derden of koppelen zonder toestemming van de persoon die het betreft."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen als het gaat om echte problemen zoals criminaliteit of uitkeringsfraude. Anders niet."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ik heb niks te verbergen, dus: eens."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Culturele instellingen Extra belangrijk

Culturele instellingen zoals musea moeten zelf genoeg geld binnenhalen om te blijven bestaan, bijvoorbeeld door kaartverkoop en donaties.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zonder gemeentelijke steun (subsidies) is het onmogelijk om musea en theaters goed draaiende te houden en kwaliteit te bieden. Het CDA blijft die steun bieden. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Culturele instellingen zoals de bibliotheek, musea en muziekscholen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van ieder mens en in het bijzonder voor kinderen. Deze instellingen hebben geld van de gemeenten nodig om betaalbaar en toegankelijk te blijven voor iedereen. Als we ze niet ondersteunen, gaan ze dicht. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ook cultureel ondernemers moeten hun eigen broek ophouden. De VVD verwacht meer cultureel ondernemerschap van culturele instellingen."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cultuur is van wezenlijk belang voor het welzijn van de inwoners. Precies daar maken wij in Súdwest-Fryslân het verschil. De FNP maakt cultuur en Fryske taal voor iedereen bereikbaar. We geven cultuur en eigen taal op een goede manier door aan onze kinderen."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is in de gemeente Súdwest-Fryslân veel bezuinigd op culturele instellingen. De meeste culturele instellingen spannen zich al maximaal in om het hoofd boven water te houden en hoeven wat GemeenteBelangen-TotaalLokaal (GBTL) betreft daarin geen extra inspanningen te plegen. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Musea en andere dienstverlenende culturele instellingen moeten “normale” prijzen rekenen voor hun diensten, maar mogen ook aanspraak maken op subsidies van de gemeente, zodat cultuur voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk blijft."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat culturele instellingen verschillende geldbronnen nodig hebben, maar moeten kunnen blijven rekenen op steun van de gemeente."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "SWF heeft een rijke en diverse professionele en amateur kunstcultuur. D66 is daar enorm trots op en zet in op het behouden en op alle mogelijke manieren versterken van deze kunstcultuur. De gemeente neemt daar organisatorische, verbindende en financiële verantwoordelijkheid in. Natuurlijk wordt cultureel ondernemerschap van de culturele instellingen verwacht, maar D66 vindt (de toegang tot) kunst en cultuur van groot maatschappelijk belang. Overheidsfinanciering is dan niet meer dan normaal. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Culturele instellingen kunnen niet bestaan zonder steun van de gemeente. Dan zouden de tarieven zo hoog worden dat het niet meer toegankelijk is voor iedereen."

 • JONG: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alleen cultureel erfgoed mag eventueel gesubsidieerd worden."

 • Partij voor de Bijstand: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet met geld komen, ander gaat alles dicht."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Basisscholen Extra belangrijk

Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen maar te weinig leerlingen hebben moeten geld van de gemeente krijgen, zodat zij open kunnen blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voorop staat dat de gemeente geen scholen sluit. Als scholen, wat het aantal leerlingen betreft, de ondergrens naderen dat een school moet sluiten, moet een afweging worden gemaakt in het belang van de leerlingen. Soms betekent dat inderdaad sluiting, in andere gevallen samenwerking met een andere school. Het CDA vindt het belangrijker dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op scholen waar voldoende kinderen en klassen zijn. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Scholen zijn voor de leefbaarheid in dorpen erg belangrijk. Als dat met geld kan worden bevorderd, dan doen we dat."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kwalitatief goede scholen die voldoen aan de eisen van de rijksoverheid zouden open moeten blijven. Het rijk bepaalt het minimum aantal leerlingen dat nodig is voor het openhouden van scholen. De gemeente compenseert vervolgens niet met gemeentelijk belastinggeld voor het rijksbeleid."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De school is een belangrijke basisvoorzieningen voor dorpen en wijken. Kwaliteit en draagvlak zijn leidend. FNP Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat ouders meebesluiten over het al of niet voortzetten van een school. Als dan blijkt dat een school niet behouden kan worden, dan moet de nieuwe invulling van het gebouw bijdragen aan de leefbaarheid van de kern. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Indien een tijdelijk te laag aantal leerlingen leidt tot het sluiten van een school en leerlingen in dat geval genoodzaakt zijn om naar een andere plaats te reizen, dient de gemeente financiële middelen beschikbaar te stellen, die nodig zijn om de school voor het betreffende dorp te behouden. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het voldoen aan de verplichte kwaliteitseisen voor scholen is op zich geen bijzondere verdienste. Daarbij is er een ondergrens voor het aantal leerlingen bepaald, om te voorkomen dat scholen ongewild “op het randje” terecht komen. Met extra geld kan deze ondergrens worden verlegd. Dan ontstaat echter wel een nieuwe grens. Bij te weinig leerlingen zet de ChristenUnie daarom in op coöperatieve oplossingen per kern."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Scholen met weinig leerlingen zijn relatief duur. Geen vrijbrief voor minischooltjes. Het is goed om grenzen aan aantallen te stellen, ook i.v.m. aantal klassen en kwaliteit van het onderwijs. Wel moeten scholen voor iedereen goed bereikbaar zijn."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor D66 is het uitgangspunt voor kleine scholen "kwaliteit voor kwantiteit". Een kleine school die het goed doet, verdient het ook om door te gaan. Maar kleine scholen zijn ook kwetsbaar. Waar sluiting dreigt vanwege krimpend leerlingaantal, zetten we in op oplossingen die zoveel mogelijk van "onderop" komen. Ouders, scholen en gemeenschappen hebben een sterke stem hierin. Daarin moeten we ook flexibel kunnen zijn en ruimte bieden aan innovatieve oplossingen (huisvesting, leerlingenvervoer)."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Scholen moeten goed verdeeld zijn over de hele regio. In het bijzonder het basisonderwijs. De ligging van de school is hierbij belangrijker dan het aantal leerlingen. Wanneer basisscholen te klein worden, kan de gemeente aansturen op fuseren en (vergaande) samenwerking van kleine basisscholen om scholen in de regio te behouden. Zonodig met financiële ondersteuning van de gemeente. "

 • JONG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Scholen in de kleinere kernen zijn heel belangrijk. Zonder scholen in kleinere kernen verdwijnt de leefbaarheid en het sociale contact. Voor veel jongeren is dit een reden om niet in de kleinere kernen te wonen. "

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Klopt vooral in kleine dorpen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Kunst en cultuur Extra belangrijk

De gemeente mag niet verder bezuinigen op kunst en cultuur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De laatste jaren is op het gebied van Kunst en cultuur bezuinigd. Nu de economie verder aantrekt, is het belangrijk dat verenigingen, zoals koren en korpsen, en culturele activiteiten en instellingen, zich op de toekomst kunnen richten. Het is dan zeer wenselijk dat de gemeente zekerheid biedt in de zin van garanties in de financiële ondersteuning. Het CDA wil hier de nul-inflatie correctie opheffen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De afgelopen jaren is er al genoeg op kunst en cultuur, zoals de bibliotheek, musea en muziekscholen, bezuinigd. Deze instellingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van ieder mens en in het bijzonder voor kinderen. Wij willen dat ze toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente mag van culturele instellingen vragen, dat ze zich meer als cultureel ondernemer opstellen. Ook bij culturele instellingen mag het uitgangspunt zijn, dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle bezuinigingen op cultuur moeten teruggedraaid worden. De vele unieke cultuur activiteiten moeten voor iedereen 'op fietsafstand' bereikbaar zijn. De gemeente is rijk aan toneel- en muziekverenigingen. De vele openluchtspelen en muziekfestivals zijn het bewijs dat er heel veel talent is. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tijdens eerdere bezuinigingsronden is veel bezuinigd op kunst en cultuur. Opnieuw bezuinigen daarop is onterecht en doet geen recht aan de inzet van de vele vrijwilligers. GemeenteBelangen-TotaalLokaal blijft overigens van mening dat de bijdrage aan het Theater onevenredig hoog is en zich niet verhoudt tot de overige uitgaven aan kunst en cultuur. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat kunst en cultuur bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van onze kinderen. Cultuur is als de levenslucht van de samenleving. Wij vinden dat de samenleving niet verder aan de 'beademing' moet komen te liggen. Draagvlak voor cultuur is belangrijk."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is het 'cement' van ons samenleven. Ook als sociale en bindende factor. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor D66 is kunst en cultuur een inspiratiebron voor iedereen, jong en oud, in de steden en de landelijke gebieden. We zijn van mening dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Het draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit van leven en aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is de financiële ondergrens bereikt, eventuele extra bezuinigen zullen de culturele infrastructuur direct aantasten. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We maken sport en cultuur voor iedereen toegankelijk. Er is de afgelopen jaren al veel te veel bezuinigd. Dit willen wij terugdraaien. "

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Cultureel erfgoed en typisch regionale cultuur moet gekoesterd worden, maar op de rest mag zo nodig bezuinigd worden. "

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en cultuur een warm hart: gemeente trek portemonnee."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Zonnepanelen op stallen Extra belangrijk

Als een boer zijn stallen wil uitbreiden, moet hij zonnepanelen op het dak plaatsen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Uitstekend idee! Echter op vrijwillige basis. De gemeente moet dit zeker stimuleren maar legt dit niet dwingend op. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden het betuttelend om dit alleen voor boeren te laten gelden. De PvdA is voorstander van zoveel mogelijk zonnepanelen. Deze kunnen worden geplaatst op sporthallen, scholen, woonhuizen enzovoort. Wij willen niemand verplichten, maar juist mensen aanmoedigen zonnepanelen te plaatsen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat kan de boer prima zelf beslissen. De overheid maakt het mogelijk, dat de boer deze keuze zou kunnen maken, als hij dat wil. De gemeente verplicht niet het plaatsen van zonnepanelen op het eigendom van de boer."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Asbest er af, zonnepanelen er op. FNP Súdwest-Fryslân vindt dat de bestaande regelingen om asbest op te ruimen en te vervangen door zonnepanelen moet wordt verlengd en dat de gemeente zich in moet spannen om een aanvullende subsidieregeling op te zetten."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemen is de vrijheid om keuzes te maken en dus om zelf te kiezen wel of geen zonnepanelen te plaatsen. Iedereen is voor energiebesparing en voor het opwekken van schone energie, maar dat kan niet betekenen dat boeren bij uitbreiding verplicht worden zonnepanelen te plaatsen en deze eisen niet gesteld worden aan ondernemers buiten de argrarische sector. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zonnepanelen passen daarbij, maar niet als verplichting. Wij stimuleren dit soort ondernemerschap wel met minimale regels."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen dat uiteindelijk alle gebouwen energieneutraal worden. Grote stallen belasten milieu en landschap, maar lenen zicht goed voor zonnepanelen en kunnen zo ook aan duurzaamheid bijdragen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het opwekken van energie uit de zon is bij uitstek de manier van duurzame energiewinning waarbij particulieren, ondernemers en instellingen een belangrijke rol kunnen spelen. Bij voorkeur ziet D66 zonnepanelen op daken van bedrijven en bedrijfsterreinen. Door uitbreiding van stallen ontstaan er weer vierkante meters voor zonnepanelen die hierdoor niet in weilanden of andere openstaande plekken geplaatst hoeven te worden, "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet er naar streven om energieneutraal te worden. Daar willen ondernemers ook graag hun bijdrage aan leveren. "

 • JONG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waar maar mogelijk moet het gebruik van duurzame energie gestimuleerd worden."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij moeten de aarde door geven aan de kinderen: groen en ook windmolens."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Riool Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan de verbetering van het riool.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Na het wegwerken van het achterstallig onderhoud zijn de rioleringssystemen nu op orde. Het is nu zaak de riolering op orde te houden door regelmatig periodiek onderhoud en verbeteringen uit te voeren. Met de huidige budgetten lukt dit uitstekend. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige riool is in goede staat. Meer geld uitgeven aan het riool is niet nodig en verspilling van belastinggeld. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het klimaat verandert. Het risico op wateroverlast neemt toe. Onze riolering moet daarop voorbereid zijn. Het gemeentelijk Rioleringsplan zou hier nog meer rekening mee moeten houden. "

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het riool is goed op orde. Bovendien is er voor onderhoud gereserveerd. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoewel het riool onder de grond zit en je deze dus niet ziet, is het goed functioneren en dus het onderhoud daarvan cruciaal. Meer geld uitgeven aan het verbeteren van het riool, dan nu het geval is, is echter niet noodzakelijk. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Goede riolering vindt de ChristenUnie een basisvoorziening, die altijd op orde moet zijn. Bij investeringen en onderhoud willen wij inspelen op de klimaatverandering en daarbij innovatief zijn. We zien voldoende mogelijkheden zonder dat de gemeente direct meer geld moet uitgeven."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De komende jaren zal meer aandacht voor waterafvoer nodig zijn en maken verbeteringen van ons rioolstelsel onvermijdelijk."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het rioolstelsel in onze gemeente is op orde. Wel moet worden nagedacht over klimaatadaptatie: hoe richten we onze gemeente in om de wateroverlast, door steeds heftiger regenbuien, het hoofd te kunnen bieden. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Uiteraard moet het riool wel goed onderhouden blijven."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het riool werkt over het algemeen prima. Alleen knelpunten hoeven te worden opgelost."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Riool is heel belangrijk."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Windmolen Extra belangrijk

Als inwoners graag een windmolen bij hun dorp willen moet de gemeente daar bij de provincie op aandringen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Na een zeer uitvoerige discussie is de conclusie dat het niet wenselijk is dat alle dorpen en kernen (straks totaal 89!) zelf hoge windmolens in ons landschap de gaan bouwen. Zie de Flevopolder als negatief resultaat. Clustering van molens is wel een mogelijkheid. Op deze wijze profiteren de dorpen in de opbrengsten. Daar wil het CDA SWF zich sterk voor maken. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen geen verrommeling in ons mooie open landschap door overal windmolens toe te staan. Wij zijn vóór windmolens, maar dan wel op centrale locaties allemaal bij elkaar, zoals de kop van de Afsluitdijk en in de Noordzee. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is in strijd met de regelgeving van de Provincie. De gemeente houdt zich aan wet en regelgeving. Deze regelgeving is om het unieke friese landschap te behouden. De VVD ondersteunt dit."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In ons fraaie open landschap passen geen nieuwe solitaire windmolens. Initiatiefnemers kunnen prima participeren in grote clusters op zee of elders en de opbrengst in eigen dorp of stad besteden. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens draaien niet op wind maar op subsidie. Windenergie kost Nederland jaarlijks met een zo'n 4,5 miljard euro. Een enkele molen bij een dorp is geen probleem en ook de bestaande dorpsmolens vinden wij geen bezwaar, maar het lijkt GemeenteBelangen-TotaalLokaal (GBTL) geen goed idee om elk dorp een windmolen te realiseren. GBTL zet liever in op zonne-energie. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie gelooft in de kracht van een coöperatieve samenleving. Dat willen wij graag faciliteren. Als de inwoners graag een windmolen bij hun dorp willen, past dat in onze coöperatieve samenleving."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het afwijzen van solitaire (alleenstaande) windmolens is te ver doorgeschoten. Als dorpen er toch voor kiezen en ook zelf de opbrengsten gebruiken voor het dorp, verdient dat steun. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil de opwekking van schone energie extra stimuleren door dorpen en/of bedrijven deel te laten nemen in een molen(cluster) of zonneweide. Belangrijk is dat hiervoor voldoende draagvlak is omdat een molen(cluster) of zonneweide wel een impact heeft op ons waardevolle landschap. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten kleinschalige windmolenprojecten op land stimuleren waarbij de lokale bestaande initiatieven de totale vraag dekken die Den Haag van ons vraagt. De windmolens komen en blijven in eigen beheer van de steden, dorpen, gemeenschappen en boeren. Wij zijn voor windmolens, maar tegen de megaparken."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens op land en in het IJsselmeer zijn subsidievreters!! Ze leveren helemaal niets op! Windmolens op zee zijn wél rendabel, die leveren geld op. Dus alle windmolens op land moeten weg en geen nieuwe windmolens op het IJsselmeer met van die nare lampjes. Dan jagen we de toeristen ook niet weg. "

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Klopt: groene stroom is goed."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Energiezuinige huizen Extra belangrijk

Op energiezuinige huizen moet de gemeente minder onroerendezaakbelasting (OZB) heffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een van de speerpunten binnen het kader duurzaamheid, is het energiezuinig maken van alle woningen in onze gemeente. De gedachtegang is prima, maar het is administratief onmogelijk om onderscheid te maken in de OZB heffing. De OZB heffing is gebaseerd op de waarde van de woningen, niet op de mate van isolatie van de woningen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Investeren in duurzaamheid en milieu moet lonen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit zou bewoners met oudere huizen enorm benadelen. Het is aan eigenaren zelf te kiezen voor het besparen op energiekosten door het isoleren van hun huis."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Energiezuinige huizen betalen zichzelf terug. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GemeenteBelangen-TotaalLokaal deelt het principe dat de vervuiler betaalt, maar acht de hoogte van de OZB afhankelijk maken van de mate waarin een woning energiezuinig is, zeer lastig meetbaar en dus niet realistisch. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De onroerendezaakbelasting is geen belasting op energieverbruik. Daarvoor is de energiebelasting. De ChristenUnie zet wel in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. We investeren in de toekomst van onze kinderen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil toe naar een samenleving waarin zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van schone en herwinbare energie. De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. dus energiebesparing. Inwoners die investeren in energiezuinige huizen en zo toewerken naar een, door D66 gewenste, energie neutrale gemeente moeten hiervoor beloond worden. De OZB is een prima instrument om hiervoor in te zetten. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bewoners moeten uiteraard profiteren van een energiezuinige woning. Dat gebeurt al door lagere energiekosten. Huurwoningen moeten goed geïsoleerd worden, zonder daarbij de huur te verhogen."

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Nee, natuurlijk niet! Als het huis energiezuinig is, betaal je al minder lasten. En volledig energieneutraal moet bij nieuwbouw verplicht de norm zijn vanaf nu!"

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Klopt: help mensen die het zelf doen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Luchthaven Lelystad Extra belangrijk

De gemeente moet zich verzetten tegen de groei van luchthaven Lelystad.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een feit dat er een verschuiving komt van vliegbewegingen van Schiphol naar Lelystad. De gevolgen voor onze gemeente met het oog op geluidoverlast vallen mee. De gemeente moet dit actief blijven volgen en waar nodig bijsturen. Verzet in de zin van 'er plat voor om groei te voorkomen', is niet aan de orde voor onze gemeente. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De aanvliegroutes van de vliegtuigen van en naar Lelystad mogen niet tot overlast van inwoners van onze gemeente leiden. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Luchthaven Lelystad biedt kansen voor Súdwest-Fryslân. De overlast moet beperkt blijven. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat vliegtuigen van Airport Lelystad laag over Súdwest-Fryslân gaan vliegen is onacceptabel en onnodig. Geluidsoverlast heeft negatieve gevolgen voor de natuur, stiltegebieden en het woongenot en welzijn van mensen. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Luchthaven Lelystad biedt kansen en ook kansen voor Súdwest-Fryslân. Het deels verplaatsen van de activiteiten van Schiphol richting Lelystad levert werkgelegenheid en een betere ontsluiting van ook Súdwest-Fryslân op. Sommige activiteiten dragen wezenlijk bij aan de groei van de economie, transport en dus ook transport via de lucht is daar één van. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Súdwest-Fryslân is primair geen partij, want de groei van luchthaven Lelystad is een landelijke keuze, die ook kansen voor wonen en werkgelegenheid biedt. De zorg voor overlast door nieuwe aanvliegroutes boven de gemeente is terecht en het is de taak van de gemeente om het Rijk hierop te wijzen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is tegen ongeremde groei van vliegvelden. En zeker tegen laagvliegende vliegbewegingen over onze gemeente."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We maken ons zorgen om de luchthaven Lelystad, maar zien ook de kansen die deze biedt. Luchthaven Lelystad kan een enorme impuls geven aan de werkgelegenheid in onze regio. Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat het wonen in rust en ruimte en de recreatiesector hier veel last van hebben. Daarom zetten wij ons in voor een herziening van de vliegroutes op korte termijn en een betrouwbaar onderzoek naar de gevolgen. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het economisch belang gaat niet boven natuur, milieu en welzijn. "

 • JONG: Eens
  Toelichting van de partij

  "De groei van het luchtverkeer moet sowieso ingeperkt worden, dus Lelystad met alle (geluids)problemen is helemaal niet nodig."

 • Partij voor de Bijstand: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Werkgelegenheid is belangrijk."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Fietspaden Extra belangrijk

De gemeente moet meer investeren in fietspaden, ook als dat ten koste gaat van het geld voor autowegen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is het eens met het eerste deel van de stelling. Fietspaden worden door het alsmaar drukkere verkeer steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan de schoolgaande kinderen. Dat mag en kan echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze wegen. Grote investeringen om fietspaden aan te leggen vragen scherpe keuzes."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De veiligheid van fietsers gaat boven het belang van onderhoud van bestaande wegen. Bovendien: hoe meer fietspaden, hoe beter dit is voor milieu en ook voor de gezondheid van de fietsers. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil veilige wegen en fiets- en ruiterpaden. De VVD wil meer investeren in fietspaden en ruiterpaden. De VVD wil ook meer investeren in wegen. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De FNP geeft prioriteit aan goed onderhouden veilige fietspaden, in het bijzonder van en naar scholen. De gemeente Súdwest-Fryslân is een uitgestrekte plattelandsgemeente, daarom zijn juist hier fietspaden zeer belangrijk als route naar het werk, winkel en school. Bovendien genieten fietsers extra van ons fraaie landschap. "

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een goede infrastructuur voor fiets en auto is belangrijk. Onze gemeente hoeft niet te kiezen tussen investeringen in fietspaden en investeringen in autowegen. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om het onderhoudsniveau van fietspaden en autowegen verder te verbeteren. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De ChristenUnie vindt dat het aantal nieuw aan te leggen fietspaden omhoog moet. Op die manier wordt zowel in veiligheid als toerisme geïnvesteerd. Als er moet worden gekozen, zijn fietspaden belangrijker dan autowegen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewegen en fietsen is gezond en een schone manier van vervoer en vermindert autoverkeer. Bovendien is er een achterstand in goede en veilige fietspaden in onze gemeente. "

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat mensen meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Wat D66 betreft wordt het netwerk van fietsverbindingen verbeterd. De gemeente moet een integraal fietspadenplan/fietspadenvisie ontwikkelen waarbij in het buitengebied meer aandacht moet komen voor fiets- en wandelpaden. Dit heeft een tweedelig doel: veiligheid en toerisme. Met betrekking tot deze veiligheid is het ook van het grootste belang dat autowegen goed onderhouden worden. Dus beide zijn belangrijk. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We willen onze mooie gemeente aantrekkelijk maken met goede en veilige fiets-, wandel-, ruiterpaden en vaarroutes. Het onderhoud van de wegen is nu goed genoeg. Nu investeren in de fietspaden. "

 • JONG: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veiligheid voorop. Binnen onze gemeente is de fietser nog te vaak kwetsbaar. Meer fietspaden is goed voor iedereen."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsers hebben recht op een goed fietspad; veiligheid voorop."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Parkeren Extra belangrijk

Parkeren moet overal in de gemeente gratis worden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met uitzondering van het parkeren in Sneek en Bolsward kan overal gratis worden geparkeerd. In Sneek en Bolsward worden tarieven gehanteerd die naar het centrum (de kern) toe oplopen. Dit voorkomt te lang parkeren en het te lang bezet houden van de parkeerplaatsen. Buiten het centrum van Sneek en Bolsward zijn voldoende gratis parkeerplaatsen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De lokale middenstanders hebben het met de komst van internet-winkelen een stuk moeilijker gekregen. Door parkeren gratis te maken, blijven winkelgebieden aantrekkelijk. Daarbij neemt, door betaald parkeren af te schaffen, de parkeeroverlast in de (voorheen gratis) woonwijken ook af. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kort parkeren in het centrum moet aantrekkelijk zijn en dus goedkoop, om het winkelen te bevorderen. Parkeerplaatsen zijn schaars, dus is het terecht om een prijs te vragen voor het langer gebruik van parkeerplaatsen. "

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Met name in steden moet het parkeren van auto's goed georganiseerd worden. Lang parkeren aan de randen, betaald parkeren in de centra. Het parkeren van fietsen bij stations en carpoolplekken verdient veel meer aandacht."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het digitaliseren van de parkeermeters kost €400.000,-. Ook het onderhoud van de meters en de personele inzet kost veel geld. Deze lasten kunnen wij de inwoners en bezoekers van onze gemeente besparen indien overal gratis kan worden geparkeerd. Ook in geval van gratis parkeren dient parkeren te worden gereguleerd en dient beleid te worden gehandhaafd. "

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Betaald parkeren heeft een regulerende functie in het centrum van Sneek en Bolsward. De ChristenUnie wil dat instrument niet kwijt. Bij gratis parkeren wordt het centrum één grote parkeerplaats en raakt verstopt. De grotere parkeerterreinen, net buiten het centrum, moeten wel voldoende capaciteit hebben."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren stimuleert om met de auto naar het centrum van steden te komen, met alle vervuiling en drukte van dien. Vaak is de fiets een goed alternatief."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor ondernemers en voor klanten zijn voldoende en bereikbare parkeerplaatsen van groot belang. D66 wil voor alle toeristische kernen van de gemeente gratis parkeerplekken bieden. De kosten van het parkeren in de binnenstad van Sneek en Bolsward blijven op hetzelfde (goedkope) peil. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door betaald parkeren in Bolsward en Sneek verplaatst de parkeerdruk zich naar de woonwijken. We moeten meer investeren in gratis parkeergelegenheid. Eventueel met blauwe zones voor kort parkeren. "

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Haal de auto uit het drukke stadscentrum, dus alleen daar betaald parkeren. Grote supermarkten en gratis parkeerplaats aan de rand van de stad met een shuttlebus naar het centrum. Is ook veel beter voor de verkeersveiligheid."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat is goed voor het MKB. Je moet de klanten niet weg jagen met parkeergeld."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Sluis Afsluitdijk Extra belangrijk

Súdwest-Fryslân moet samen met andere gemeenten meebetalen aan een grotere sluis in de Afsluitdijk.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is voor onze gemeente en voor de regio erg belangrijk dat er in de Afsluitdijk een nieuwe en grotere sluis komt. Bedrijven en daaraan gerelateerd de werkgelegenheid, profiteren daar enorm van. Denk aan de scheepsbouw, toeleverende bedrijven, etc. De gemeente Súdwest-Fryslân draag in de bouwkosten bij. De gemeente heeft al 1 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van de sluis. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De grotere sluis op de Afsluitdijk is erg belangrijk voor onze werkgelegenheid (o.a. scheepswerven, recreatie). Daaraan willen we meebetalen, samen met alle andere gemeenten aan het IJsselmeer, de Provincie en vooral het Rijk. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De sluis is van de overheid. Het is voor de inwoners van belang dat onze ondernemers goed bereikbaar zijn."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een brede sluis in de afsluitdijk is een investering in werkgelegenheid en een impuls voor de economie in SWF."

 • GemeenteBelangen - Totaal Lokaal: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is ook voor Súdwest-Fryslân en de werkgelegenheid in Súdwest-Fryslân belangrijk de sluis in de afsluitdijk te vergroten. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "De grotere sluis bij Kornwerderzand is bedoeld om werkgelegenheid in de regio vast te houden en te laten groeien. Onze gemeente heeft daar een groot belang bij en investeert daarom samen met anderen in dit project."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Deze sluis is vooral interessant voor scheepsbouwers in de gemeente en kost veel geld. Dit soort megaprojecten heeft voor GroenLinks geen prioriteit. Liever investeren in kleinschalige projecten in dorpen en wijken."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is enthousiast over de plannen om van de Afsluitdijk een voorbeeld te maken van innovatieve duurzame maatregelen op het gebied van onder andere ecologie, energie, deltatechnologie en (eco)toerisme. D66 vindt dat deze ontwikkelingen bij kunnen dragen aan de sociaaleconomische versterking aan weerszijden van de Afsluitdijk. Het verbreden van de sluis zal een enorme impuls geven aan de werkgelegenheid in de scheepsbouw in onze gemeente. Dus meebetalen is logisch. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is belangrijk voor onze lokale economie en werkgelegenheid. Daar moet onze gemeente in investeren. "

 • JONG: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een landelijk probleem voor het landelijk goederenvervoer. Onze gemeente moet het hebben van de toeristen en die kunnen er wel door met hun kleine bootjes."

 • Partij voor de Bijstand: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, goed voor de werkgelegenheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat